Sökning: "Clara Wadman"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Clara Wadman.

 1. 1. "Who's the boss?" : A reassessment of gender inequality in workplace authority in the Swedish public and private sector.

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Clara Wadman; [2014]
  Nyckelord :Gender inequality; workplace authority; Sweden; sector; occupational gender segregation; work commitment.;

  Sammanfattning : The aim of this study is to examine potential gender inequality in authority positions in the Swedish labour market. In addition, this thesis intends to explore whether there is a difference in gender inequality between the public and the private sector. The results show that women have poorer advancement opportunities compared to men. LÄS MER

 2. 2. Man är som man är. En diskursanalys av hur två yrkesgrupper unga män talar om manlighet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Clara Wadman; [2011-12-02]
  Nyckelord :Manlighet; maskulinitet; diskursanalys; yrke; identitet; unga män; genus; klass.;

  Sammanfattning : Syfte Uppsatsen syfte är att undersöka vilka diskurser som råder kring manlighet bland unga män inom olika yrkeskategorier i åldern 20-29 år, samt att få en djupare förståelse för varför dessa diskurser existerar.Frågeställningar ”Vilka diskurser kan urskiljas när unga män talar om manlighet?””Vilken roll spelar yrke för hur respondenterna förhåller sig till manlighet?””Kan diskursiva skillnader utläsas mellan de två grupperna?” Metod Jag haranvänt mig av en kvalitativ metod och genomfört två fokusgrupper, en med fyra unga män med någon typ av hantverkaryrke samt en med sex unga män som studerar ett akademiskt ämne. LÄS MER