Sökning: "Clarifier"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade ordet Clarifier.

 1. 1. Pilot-scale plant application of membrane aerated biofilm reactor (MABR) technology in wastewater treatment

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Qianqian Li; [2018]
  Nyckelord :Membrane aerated biofilm reactor; municipal wastewater treatment; nitrogen removal; SND-MBR; Zeelung; Membranbelukt biofilmreaktor; kommunal avloppsrening; kväveavlägsnande; SNDMBR; Zeelung;

  Sammanfattning : This membrane aerated biofilm reactor (MABR) pilot project was performed at Ekeby wastewater treatment plant (WWTP) in Eskilstuna, Sweden. This plant is facing a future challenge of effluent TN < 10mg/L according to the new standard and the growing population, where higher treatment capacity is needed. LÄS MER

 2. 2. Optimal control of clarifier-thickeners

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Avdelningen för systemteknik

  Författare :Sakari Teerikoski; [2017]
  Nyckelord :clarifier; thickener; modelling; simulation; control; cascade control; settling;

  Sammanfattning : A computer model for a general clarifier-thickener has been made and used for comparing different strategies for control of such dewatering units through simulations. The model builds on widely acknowledged theory for modelling clarifier-thickeners - discretizing the settling PDE into a set of ODEs so that concentrations of solids at discrete depths inside the unit become the states of the numerical model - and it was written in the Modelica language using the modelling and simulation environment Dymola. LÄS MER

 3. 3. Flytslam i Lövsta avloppsreningsverk : påverkande faktorer och potentiella åtgärder

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Matilde Kamp; [2016]
  Nyckelord :rising sludge; sludge characteristics; settling; wastewater treatment; nitrification; denitrification; intermittent aeration; flytslam; slamegenskaper; sedimentering; avloppsvattenrening; nitrifikation; denitrifikation; intermittent luftning;

  Sammanfattning : Ett avgörande steg i avloppsvattenrening med aktivslammetoden är att slammet kan avskiljas från det renade vattnet. Detta sker oftast i sedimenteringsbassänger. Sedimenteringsproblem är dock vanliga på många avloppsreningsverk, vilket kan leda till att föroreningar följer med utgående vatten. LÄS MER

 4. 4. Mass flows of per- and polyfluoroalkyl substances (PFASs) in a Swedish wastewater network and treatment plant

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Linda Glimstedt; [2016]
  Nyckelord :per- and polyfluoroalkyl substances; PFAS; 6:2 FTSA; wastewater; wastewater network; wastewater treatment; WWTP; Uppsala; Kungsängsverket; per- och polyfluoroalkylerade substanser; PFAS; 6:2 FTSA; avloppsvatten; ledningsnät; avloppsnät; avloppsvattenrening; reningsverk; Uppsala; Kungsängsverket;

  Sammanfattning : Per- and polyfluoroalkyl substances (PFASs) are man-made substances that hold unique properties. They are not only oil- and water repellants but also very resistant to degradation. Due to these properties, the applications are endless and PFASs can be found in a wide range of industrial applications and commercial products. LÄS MER

 5. 5. Modeling of Käppala Waste Water Treatment Plant - Evaluation of the Influence of Storm water to the Treatment Process

  Master-uppsats, Lunds universitet/Kemiteknik (CI)

  Författare :Maberana Moses Bashide; [2015]
  Nyckelord :wastewater treatment; storm water; Käppala; modelling; WEST; water engineering; environmental engineering; vattenförsörjningsteknik; avloppsteknik; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The Käppala WWTP data is modelled by using WEST software to evaluate how the storm water affects the treatment plant process and to use the flow data from Ryaverket WWTP to the Käppala WWTP model in order to model. The flow estimation method which gives best results for the flow data over a long period on the low flow occurrence is 95 percentile flow estimation method. LÄS MER