Sökning: "Claudia Arias Rodriguez"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Claudia Arias Rodriguez.

  1. 1. Hållbarhetsredovisning : Hur beaktas intressenternas informationsbehov?

    Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen; Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Marie Nilsson; Claudia Arias Rodriguez; [2005]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : För att uppvisa att man som företag är ansvarsfull och etisk i sitt företagande gentemot intressenterna, väljer många företag idag att hållbarhetsredovisa, som innebär att de utökar redovisningen med miljö-, ekonomi- och sociala aspekter. För att företagen på längre sikt ska kunna generera en god avkastning krävs en allt djupare medvetenhet om bolagets samhällspåverkan och dess samtliga intressenter. LÄS MER