Sökning: "Claudia Cizmeli"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Claudia Cizmeli.

  1. 1. En jämförelse ur energisynpunkt mellan roterande värmeväxlare och frånluftsvärmepump i universitetsbyggnad

    M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design

    Författare :Claudia Cizmeli; [2013]
    Nyckelord :exhaust air heat pump; rotating heat exchanger; district heating; university building; energy efficiency; frånluftsvärmepump; roterande värmeväxlare; fjärrvärme; universitetsbyggnad; energieffektivisering;

    Sammanfattning : För att tillgodose den studerande KTH byggnadens framtida krav kommer det befintliga ventilationssystemet att bytas ut. Två olika möjliga värmeåtervinningssystem har jämförts ur fjärrvärmebehovssynpunkt. LÄS MER