Sökning: "Claudia Hansblom"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Claudia Hansblom.

 1. 1. Matematikängslan : - en bov som begränsar elever till att nå sin fulla potential i matematik

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Claudia Hansblom; Anneli Öberg; [2021]
  Nyckelord :Elevers upplevelser; matematikängslan; mellanstadiet; pedagogisk metodik; varierad matematikundervisning;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Syftet med studien är att undersöka hur några lärare och speciallärare uppfattar sina insatser då det gäller att förebygga uppkomsten av matematikängslan hos elever samt hur elever i åk 4 upplever undervisningen i matematik. I samband med syftet studeras följande frågeställningar: Vad anser lärare och speciallärare i studien kan vara orsaken till matematikängslan hos elever? Hur beskriver och uppfattar lärare och speciallärare sina olika insatser för att förebygga uppkomsten av matematikängslan hos elever? Hur upplever elever undervisningen i matematik? Teori och tidigare forskning Studien grundar sig på Piagets och Vygotskijs teori, det konstruktivistiska- och sociokulturella perspektivet. LÄS MER

 2. 2. Hur elever uppfattar begreppet energi

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Claudia Hansblom; Maria Lindskog; [2015]
  Nyckelord :elever; energi; pseudovetenskapligt; uppfattningar; vardagligt; vetenskapligt; årskurs 5 och 8; ålder 11-12 och 14-15;

  Sammanfattning : Syftet med vårt examensarbete har varit att undersöka hur elever uppfattar begreppet energi i årskurs 5. Teorierna vi valde att utgå från grundar sig på ett konstruktivistiskt- och sociokulturellt perspektiv. LÄS MER