Sökning: "Claudia Henriksson Spolaor"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Claudia Henriksson Spolaor.

  1. 1. Pedagogers syn på musik som språkutvecklande arbete med barn i språksvårigheter på förskola

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Kultur och samhälle

    Författare :Johanna Nordqvist; Claudia Henriksson Spolaor; [2017]
    Nyckelord :Autismspektrum; Kommunikation; Kvalitativ studie; Musik; Språkutveckling; Piaget;

    Sammanfattning : .... LÄS MER