Sökning: "Claudia Movino"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Claudia Movino.

  1. 1. Hur polischefers ledarskap påverkats av myndighetens omorganisation

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

    Författare :Claudia Movino; Michaela Olausson; [2021-02-02]
    Nyckelord :polismyndigheten; ledarskap; organisationsförändring;

    Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien var att undersöka ledarskapet inom Polismyndigheten i sambandmed omorganisationen. Vi ville få en ökad förståelse för ledarskapet genom attundersöka hur omorganisationen påverkat ledarskapet för chefer inom Polisen. LÄS MER