Sökning: "Claus Dreyer"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Claus Dreyer.

  1. 1. Hållbar utveckling i den gymnasiala undervisningen

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT)

    Författare :Claus Dreyer; [2007]
    Nyckelord :undervisning om hållbar utveckling; styrdokument och miljö; skolans styrningssytem;

    Sammanfattning : Syftet med detta arbete är att belysa hur undervisning om hållbar utveckling (UHU) integreras på gymnasieskolan. UHU är ett komplicerat perspektiv som enligt styrdokumenten skall finnas med i den gymnasiala undervisningen. Det har därmed varit intressant att se hur verkligheten motsvarar dessa mål. LÄS MER