Sökning: "Clear-cutting"

Visar resultat 1 - 5 av 91 uppsatser innehållade ordet Clear-cutting.

 1. 1. Bladyta och virkesproduktion i fullskiktad granskog skött med blädningsbruk

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Författare :Elin Edman; [2019]
  Nyckelord :bladyteindex; gran; blädningsbruk; ljusinsläpp; virkesproduktion; hyggesfritt skogsbruk; Leaf Area Index; Norway spruce; single-tree selection system; light penetration; volume growth; continous cover forestry;

  Sammanfattning : I dagens samhälle har klimatförändringarna tagit en allt större plats i den politiska debatten, vilket har resulterat i att det numera är många olika värden som är viktiga att ta hänsyn till i skogsbruket förutom virkesproduktion. Samhället vill ha en större variation inom skogsskötseln och en ökad användning av hyggesfria skötselmetoder. LÄS MER

 2. 2. Forest Reaction to the 2018 Drought : comparing the Hyltemossa and Rumperöd Forests

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Emily Delin; [2019]
  Nyckelord :forest; drought; forest management; ecosystem flux; physical geography and ecosystem science; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : This paper analyzes the reactions of two forests, located in the same region, to drought conditions that occurred in 2018. Both locations experienced similar conditions including higher temperature and less precipitation than the previous four years. LÄS MER

 3. 3. Maskinell ringbarkning - effektiv metod för att reducera uppslag av asp i föryngringen

  Kandidat-uppsats, SLU/School for Forest Management

  Författare :Jakob Rehult; [2019]
  Nyckelord :rotskott; högstubbe; knäckesjuka;

  Sammanfattning : Pine twisting rust (Melampsora pinitorqua) often affects young Scots pine (Pinus sylvestris) plants and causes quality and growth reductions. The attacks have negative economic consequences in commercial forestry. The alternate host for Pine twisting rust is Aspen (Populus tremula). LÄS MER

 4. 4. Climatic effects of changes in radiative forcing due to clear-cutting in Sweden

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Iris Muzic; [2019]
  Nyckelord :Physical Geography and Ecosystem Science; land-cover change; ICOS; albedo; carbon dioxide; radiative forcing; clear-cutting; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Land cover conversion affects climate by imposing changes in the surface properties and carbon dioxide fluxes. Forest management programs often disregard that modification in surface albedo influences the exchange of energy and climate sensitivity. LÄS MER

 5. 5. Det moderna skogsbruket : ett hot mot biologisk mångfald?

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

  Författare :Sara Brandén; Tove Grönblad; [2018]
  Nyckelord :biodiversitet; fragmentering; mossor; renlavar; habitatstruktur;

  Sammanfattning : Skogen har länge varit en viktig del i människans utveckling. Skogen har bland annat bidragit till föda och skydd, den har fungerat som basresurs för människan under mycket lång tid och utnyttjandet och användandet av skogen har förändrats. LÄS MER