Sökning: "Clear-cutting"

Visar resultat 1 - 5 av 96 uppsatser innehållade ordet Clear-cutting.

 1. 1. Kalhygge eller hyggesfritt skogsbruk? - Faktorer som påverkar privata skogsägares val av avverkningsmetod Kandidatuppsats i

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Thea Näsström; Matilda Johansson; [2020-07-01]
  Nyckelord :selective cutting; clear cut; logging methods; private forest owners; Carroll’s pyramid; social dilemmas; hyggesfri avverkning; kalhygge; avverkningsmetoder; privata skogsägare; Carrolls pyramid; sociala dilemman;

  Sammanfattning : Skogsindustrin är en av Sveriges viktigaste industrier då den bidrar till hög ekonomisk tillväxt förlandet. Den mest använda metoden vid avverkning är kalhygge som både är effektiv ochkostnadseffektiv. LÄS MER

 2. 2. Bottenskikt i förändring : marklav efter avverkning

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

  Författare :Ester Andersson; Simon Lind; [2020]
  Nyckelord :renskötsel; skogsbruk; samverkan; påverkan; Cladonia spp.;

  Sammanfattning : Skogsbruk och renskötsel är två olika näringar som i dagsläget verkar på samma marker. Renskötseln använder marken för bete samtidigt som skogsbruket producerar förnybara råvaror i form av träprodukter från skogen. LÄS MER

 3. 3. Gallringens effekter på botten- och fältskikt i grandominerad produktionsskog : en studie av hur störning kan påverka β-diversitet i Norrland och Svealand

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

  Författare :William Jaktén Langert; Andreas Widell; [2020]
  Nyckelord :biodiversitet; bottenskikt; fältskikt; störning; gallring; boreal skog;

  Sammanfattning : Den boreala skogens beståndsstruktur har historiskt primärt präglats av brand, vilket skapat en flerskiktad beståndsstruktur. Störning är därför en avgörande faktor för artmångfald i dessa ekosystem. LÄS MER

 4. 4. 1900- talets skogsbruk i kronoparksskogar : en skogshistorisk studie om Håckren och Bjurfors kronoparker

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Författare :Therese Prestberg; [2020]
  Nyckelord :skogshistoria; Domänverket; skogsskötsel; skogsstruktur; Jämtland; Västmanland;

  Sammanfattning : Industrialiseringen av Västeuropa och den efterföljande sågverksexpansion som inträffade i Sverige under 1800-talet påverkade de svenska skogarnas skötsel, struktur och funktion markant. Därmed introducerades nya avverkningsmetoder och debatter om den bästa skogsskötseln drevs. LÄS MER

 5. 5. Bladyta och virkesproduktion i fullskiktad granskog skött med blädningsbruk

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Författare :Elin Edman; [2019]
  Nyckelord :bladyteindex; gran; blädningsbruk; ljusinsläpp; virkesproduktion; hyggesfritt skogsbruk; Leaf Area Index; Norway spruce; single-tree selection system; light penetration; volume growth; continous cover forestry;

  Sammanfattning : I dagens samhälle har klimatförändringarna tagit en allt större plats i den politiska debatten, vilket har resulterat i att det numera är många olika värden som är viktiga att ta hänsyn till i skogsbruket förutom virkesproduktion. Samhället vill ha en större variation inom skogsskötseln och en ökad användning av hyggesfria skötselmetoder. LÄS MER