Sökning: "Client-Centered"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade ordet Client-Centered.

 1. 1. Arbetsterapeutens roll för personer med diagnosen myalgisk encefalomyelit/kroniskt trötthetssyndrom : En litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Daniel Andersson; Emma Hellmark; [2020]
  Nyckelord :occupational therapy; myalgic encephalomyelitis; chronic fatigue syndrome; ME CFS; arbetsterapi; myalgisk encefalomyelit; kroniskt trötthetssyndrom; ME CFS;

  Sammanfattning : Bakgrund: ME/CFS är en allvarlig, kronisk och komplex multisystemsjukdom som ofta och dramatiskt begränsar de drabbade personernas aktivitet. De vetenskapliga beläggen gällande effekten av interventioner riktade mot funktion och funktionsnedsättning är begränsade. LÄS MER

 2. 2. Erfarenheter av arbetsterapiprocessen med särskilt fokus på uppföljningar i det kliniska arbetet inom neurologisk rehabilitering

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Lunds universitet/Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap

  Författare :Stina Petersson; [2020]
  Nyckelord :Arbetsterapiprocessen; Uppföljningar; Teamarbete; Fysisk arbetsplatsmiljö; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Arbetsterapiprocessen består av tre steg som arbetsterapeuten följer i sitt kliniska arbete, varav ett är uppföljning. Uppföljning är ett primärt steg vilket avser att mäta åtgärders effekt. Trots detta är forskning som skildrar hur arbetsterapeuter upplever sitt uppföljningsarbete begränsat. LÄS MER

 3. 3. Att möjliggöra aktivitet och delaktighet till livets slut

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Hälsa och rehabilitering

  Författare :Anna Eriksson; Helene Lindqvist; [2020]
  Nyckelord :Occupational therapy; palliative care; client-centered; multidisciplinary team;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie var att beskriva arbetsterapeuters erfarenheter inom specialiserad palliativ vård. Metod: En kvalitativ studie genomfördes. Deltagarna bestod av elva arbetsterapeuter yrkesverksamma inom specialiserad palliativ vård. LÄS MER

 4. 4. Klientcentrerat arbete inom habilitering – ur ett arbetsterapeutiskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Lunds universitet/Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap

  Författare :Emma Roth; Alva Kronkvist; [2020]
  Nyckelord :Arbetsterapi; Klientcentrering; Habilitering; Sekundär person.; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Klientcentrering är centralt både inom arbetsterapi och andra professioner inom hälso- och sjukvård. Inom Barn- och ungdomshabiliteringen samt Vuxenhabiliteringen finns det ärenden med klienter där klientcentreringen kan kompliceras av att klienten är i behov av en sekundär person som hjälper till med kommunikation och delaktighet. LÄS MER

 5. 5. Arbetsterapeutisk kompetens i skolan : En kvalitativ intervjustudie om arbetsterapeuters upplevelse av deras kompetens i skolan

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping

  Författare :Patricia Gullberg; [2019]
  Nyckelord :Children; occupational therapy; participation; qualitative design; school; Arbetsterapi; barn; delaktighet; kvalitativ design; skola;

  Sammanfattning : Skolan är en plats där barn spenderar en stor del av sin tid vilket innebär att skolan har en viktig roll i att ge dem lika möjligheter att vara delaktiga, lära och utvecklas. Studier visar att barn med funktionsnedsättningar upplever att de inte ges lika förutsättningar för delaktighet på lika villkor. LÄS MER