Sökning: "Climate Adaptation"

Visar resultat 1 - 5 av 421 uppsatser innehållade orden Climate Adaptation.

 1. 1. Värdering av klimatrisk inom försäkringsbranschen - En kvalitativ studie om värdering av klimatrisker och implikationer av klimatförändringar för försäkringsbolag i Sverige

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Aron Holmgren; Robin Karlsson; [2020-07-07]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Globala kostnader till följd av naturkatastrofer har ökat lavinartat de senaste åren. Höjda temperaturer och ökad nederbörd bidrar till en ökning av extrema väderhändelser där klimatrelaterade skador blir allt vanligare. LÄS MER

 2. 2. Urban development consequences of the riverine floods in the Western Balkans: Analysing Belgrade

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Riskhantering och Samhällssäkerhet

  Författare :Santiago Lema Burgos; [2020]
  Nyckelord :Urban resilience; flooding risk reduction; land use plan; flood preparedness; flood adaptation.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Rapid urbanisation coupled with unplanned development create the perfect recipe for a disaster, the risk of which has increased with climate change-related uncertainties. Belgrade’s high population growth rate and exposure to riverine flooding presents such a case. LÄS MER

 3. 3. Multikriterieanalys för lokalisering av multifunktionella dagvattenåtgärder i sjukhusmiljö : En fallstudie över Akademiska sjukhuset i Uppsala

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Helin Maria; [2020]
  Nyckelord :stormwater; green infrastructure; ecosystem services; climate adaption; multicriteria analysis; healthcare setting; dagvatten; grön infrastruktur; ekosystemtjänster; klimatanpassning; multikriterieanalys; sjukhusmiljö;

  Sammanfattning : I Sverige kommer klimatförändringarna innebära ett varmare klimat med kraftigare nederbörd. I kombination med en stor andel hårdgjorda ytor i våra växande städer kommer detta innebära en risk för dagvattenöversvämningar. LÄS MER

 4. 4. An oasis for students : investigating the potential co-benefits of schoolyard redesign for climate adaptation

  Master-uppsats, Lunds universitet/LUCSUS

  Författare :Alice Aimée Schneider; [2020]
  Nyckelord :sustainability science; urban heat island; schoolyard greening; education; youth participation; children; health; Social Sciences;

  Sammanfattning : Due to climate change and the urban heat island effect, urban areas face increasing heat stress, a change that has severe consequences on human health. While the need for climate adaptation is pressing, the impact of climate adaptation projects on other sectors also needs to be carefully examined. LÄS MER

 5. 5. A Comparison of the Ecological, Social and Economic Sustainability in Adaptation Strategies in The Maldives and Kiribati

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Charlotte Blomberg; Sandra Blomvall; [2020]
  Nyckelord :Maldives; Kiribati; sustainable development; sea level rise; climate change; adaptation; SIDS; NAPA;

  Sammanfattning : Havsnivån stiger över hela världen på grund av termisk expansion och smältande glaciärer orsakade av den globala uppvärmningen. Maldiverna och Kiribati är några av de lägst liggande atolländerna i världen vilket gör dem särskilt utsatta för den förväntade havsnivåhöjningen. LÄS MER