Sökning: "Coën Lorcan Olofsson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Coën Lorcan Olofsson.

  1. 1. Matematiska såll och deras tillämpningar

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för matematiska vetenskaper

    Författare :Nils Alexandersson; Erik Dagobert; Coën Lorcan Olofsson; [2021-07-01]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Syftet med denna rapport är att ge läsaren en inblick i det matematiska delområdet sållteorigenom att redogöra för dess grundläggande idéer och tillämpningar, samt att presentera endatorimplementation av Eratosthenes såll. I rapporten presenteras Eratosthenes generaliseradesåll, samt Bruns och Selbergs såll. LÄS MER