Sökning: "Co-dependency"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade ordet Co-dependency.

 1. 1. Medberoende, ett omdiskuterat begrepp

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Lisette Dahlqvist; [2019]
  Nyckelord :Co-dependency; relationship; alcohol; drogs; treatment; Social Sciences;

  Sammanfattning : Co-dependency is a controversial concept today and a major social problem at both national and international level that affects a large group of individuals. There is a debate about whether or not co-dependence should become a separate diagnosis or not. There are also shared opinions about what a co-dependency really means. LÄS MER

 2. 2. Skogsformande - om bilden av skogen som rum eller resurs, och en jakt på en tredje dröm

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Ellen Mendel-Hartvig; [2019]
  Nyckelord :Architecture; wood; forest; cultural - natural.; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : This work investigates, from an architect’s perspective, images of the forest as a space and as a resource. In a personal exploration, the author’s own relationship to forests, as well as cultural and scholarly conceptions of what the forest is and means are examined and questioned, connected and contrasted. LÄS MER

 3. 3. Risker av att växa upp i en dysfunktionell familj : En kvalitativ studie om medberoendes livskvalité

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Nicklas Sandström; Viktorija Vilčinskaitė; [2018]
  Nyckelord :Codependency; Dependency; Rehabilitation; Behavior; Medberoende; Beroende; rehabilitering; beteende; anhörigperspektiv;

  Sammanfattning : Detta examensarbete fokuserar på medberoende, utifrån intervjuer med några som har växt upp med missbrukande föräldrar, och deras perspektiv angående livskvalité som medberoende personer. Syftet är att utifrån det psykosociala perspektivet, synliggöra risker med att växa upp i en missbruksfamilj som medberoende och hur det har påverkat utvecklingen av livskvaliteten i vuxen ålder. LÄS MER

 4. 4. "Man ger mer än vad man tar" : En kvalitativ intervjustudie om medberoende i nära relationer

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap

  Författare :Sanel Demiraca; Anna Ladan; [2018]
  Nyckelord :Co-dependency; Introjective identification; Mental illness; Relative; Self-destructive behaviour; Anhörig; Introjektiv identifikation; Medberoende; Självdestruktivt beteende; Psykisk ohälsa;

  Sammanfattning : Tidigare studier har visat på att i varje missbrukares liv, finns cirka fem anhöriga som riskerar att utveckla medberoende. Riskfaktorerna associerade med medberoende påverkar därför förekomsten av psykiska ohälsa och ökar risken för att utveckla andra sjukdomar såsom depression, ångest och känslomässiga problem. LÄS MER

 5. 5. "Jag brukar säga att jag varit i helvetet och behöver inte vara rädd för någonting" - upplevelser hos anhöriga till personer med ätstörningar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Linda Bahari; Kim Löfqvist; [2017]
  Nyckelord :co-dependency; eating disorders; mental illness; qualitative research; semi-structured interviews; systemic theory;

  Sammanfattning : När en person drabbas av ätstörningar påverkas oundvikligen den sociala kontexten; inte minst hens familj och andra anhöriga. Innebörden i hur det är att vara anhörig till en person med psykisk ohälsa, såsom ätstörningar, är fortfarande ett relativt outforskat ämne. LÄS MER