Sökning: "Cobas E801"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Cobas E801.

 1. 1. S-Kalcidiol : En metodjämförelse mellan IDS-iSYS och Cobas E801 vid analys av S-Kalcidiol

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Kristin Karlsson; [2021]
  Nyckelord :Kalcidiol; imprecisionsstudie; korrelationsstudie; Cobas E801; IDS-iSYS;

  Sammanfattning : Vitamin D är den sammanlagda koncentrationen för metaboliterna vitamin D2 och vitamin D3 och är en tillförlitlig indikator gällande vitamin D-statusen i kroppen. Den huvudsakliga källan till vitamin D är bildandet av metaboliten vitamin D3 i huden med hjälp av ultraviolett B-ljus och vitaminet har bland annat en viktig roll för skelettets utveckling. LÄS MER

 2. 2. Metodverifiering av reagens med förhöjt tröskelvärde för biotininterferens för biomarkörerna NT-proBNP, prokalcitonin och prostataspecifikt antigen på Roche Cobas® e801.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Emilia Hoberg; [2020]
  Nyckelord :Biotin; Cobas e801; freePSA; Immunoassay; Interference; Method verification; NT-proBNP; Procalcitonin; quantitative in vitro analysis; totalPSA.; Biotin; Cobas e80; frittPSA; Immunoassay; Interferens; Kvantitativ in vitro analys; Metodverifiering; NT-proBNP; Prokalcitonin; totalPSA.;

  Sammanfattning : Biotin är ett vitamin som finns naturligt i livsmedel och det dagliga intaget nås via födan. Höga doser biotintillskott samt höga doser biotin i läkemedel, kan leda till biotininterferens i kliniska immunokemiska analyser. LÄS MER