Sökning: "Code of Conduct svenska företag"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden Code of Conduct svenska företag.

 1. 1. Code of Conduct- Ett kraftfullt eller handlöst verktyg? : En fallstudie om tre svenska apoteks arbete med Code of Conduct

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Daniela Skogström; Louise Thörn; Emilia Grenstadius; [2017]
  Nyckelord :CSR; Code of Conduct; Code of Ethics; Hållbarhet; Hållbara inköp; Leverantör; Apoteksbranschen;

  Sammanfattning : Bakgrund och problemdiskussion: Att ta ett hållbarhetsansvar blir allt viktigare för företag. Dagens konsumenter blir allt mer medvetna om den negativa påverkan deras konsumtion ger upphov till. Därmed ställs högre krav på företagen att ta ansvar genom hela försörjningskedjan. Ett verktyg för detta är Code of Conduct. LÄS MER

 2. 2. Hur används miljöbalkens rimlighetsavvägning vid miljötillståndsprövning?

  Master-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :John Petersson; [2016]
  Nyckelord :rimlighetsavvägning; skälighetsbedömning; miljöbalk; allmänna; hänsynsregler; miljörätt; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : In this master’s thesis I have studied the 7th section of the 2nd chapter in the Swedish environmental code (miljöbalken 1998:808). The regulation encompasses the proportionality principle of environmental consideration. Its purpose is to avoid that costly countermeasures are imposed that have limited or no negative impact on the environment. LÄS MER

 3. 3. Social responsibility and import of certified organic food : A case study of 13 Swedish firms

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

  Författare :Anna George; [2015]
  Nyckelord :Organic food; Import; Convention Theory; Organic certification; Social responsibility; Ekologiska livsmedel; Import; Convention Theory; Ekologisk certifiering; socialt ansvar;

  Sammanfattning : The thesis explores how social responsibility is addressed by firms importing certified organic food from developing countries to Sweden. The approaches to social responsibility of 13 Swedish firms were investigated, of which the majority were small or medium size (< 250 employees) and none belonged to the market-dominating group of grocery retailers. LÄS MER

 4. 4. Hur kan företag använda uppförandekoder, vid upphandling med leverantörer vid outsourcing, för att främja hållbarhet i hela försörjningskedjan?

  Kandidat-uppsats, KTH/Industriell produktion; KTH/Industriell produktion

  Författare :Sandra Reljanovic; William Ängeby; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I och med den ökade globaliseringen och att företag blir allt större har de fått ett ökat ansvar för hela sin försörjningskedja och en större fokus på hållbar utveckling. Uppstår det någon typ av skandal i kedjan är det oftast huvudföretaget som får stå för skulden, därmed har företag börjat införa så kallade uppförandekoder. LÄS MER

 5. 5. Möjlighet till förändring : En undersökning om social hållbarhet bland materialleverantörer i Turkiet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Textilhögskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Textilhögskolan

  Författare :Filip Wernvik; Klara Wickström; [2012]
  Nyckelord :BSCI; Turkiet; textil; kommunikation; leverantör; social sustainability; code of conduct; Turkey; textile; communication; supplier; social hållbarhet; uppförandekod;

  Sammanfattning : Turkiet är en attraktiv växande marknad inom kontraktsbaserad textilproduktion, den geografiska närheten för svenska modeföretagen är en bidragande faktor till detta. När modeföretag i Sverige kontrakterar produktion i Turkiet stöter de på många problem när de ska uppehålla sin uppförandekod och implementera denna i alla led i värdekedjan. LÄS MER