Sökning: "Codelia Andersson Elvira"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Codelia Andersson Elvira.

  1. 1. ”Jag tänkte med hjärnan!” En undersökning av matematiska elevinitierade parsamtal i årskurs två.

    Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

    Författare :Codelia Andersson Elvira; [2020-02-25]
    Nyckelord :resonemang; elevinitierade parsamtal; matematikundervisning; sociokulturellt perspektiv; socialkonstruktivism;

    Sammanfattning : Syftet med denna studie är att bidra med kunskap om elevinitierade parsamtal mellan elever i årskurs två i matematikundervisningen. Detta görs genom att undersöka vilka typer av resonemang som eleverna använder sig av när de pratar matematik sinsemellan. LÄS MER