Sökning: "Coercion"

Visar resultat 1 - 5 av 238 uppsatser innehållade ordet Coercion.

 1. 1. RISK, RESPECT & UNSPEAKABLE ACTS : Untangling Intimate-Sexual Consent through 'Intuitive Inquiry' & 'Agential Realism'

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Centrum för genusforskning (from 2013)

  Författare :Frida Storm; [2021]
  Nyckelord :Doing; Consent; Communication; Intuition; Somatics; Intimacy; Sex; Sexual; Violence; Negotiation; Coercion; Rape; Legislation; Feminism; Neoliberal; Queer; Fanzine; BDSM; Dance; Performance; Sex Work; Responsibilization; Accountability; Diffraction; Entanglement; Autonomy; Agency; Power; Trauma.; Görande; samtycke; consent; kommunikation; intuition; somatik; intimitet; sex; sexuellt; våld; förhandling; tvång; våldtäkt; lagstiftning; feminism; nyliberalism; queer; fanzine; BDSM; dans; uppträdande; sexarbete; responsibilisering; ansvar; diffraction; entanglement; autonomi; agens; makt; trauma.;

  Sammanfattning : In an attempt to address the issues in research and theory on consent, this thesis explores what consent can be seen as "doing" through an 'Intuitive Inquiry' (Anderson 2011a) and 'Agential Realism' (Barad 2007). Various manifestations of consent appears through: the experience of the researcher, consent research and theory, consent legislation, interviews with professionals in intimate-sexual consent, and, feminist fanzines. LÄS MER

 2. 2. Främjande eller hindrande? : En studie om socialarbetares uppfattning av arbetsmarknadsinsatser

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Amra Durguti; Amelia Ohlsson; [2021]
  Nyckelord :Labor market initiatives; promoting factors; livelihood; social work; Arbetsmarknadsinsats; främjande faktorer; försörjning; socialt arbete;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte var att undersöka socialarbetares erfarenheter av att stödja deltagare i arbetsmarknadsinsatser. För att undersöka detta genomförde vi fem kvalitativa intervjuer med socialarbetare som är verksamma inom arbetsmarknadsenheter i två olika kommuner. Efter intervjuerna genomfördes en innehållsanalys. LÄS MER

 3. 3. Ett barn i rättens gränsland : En kvantitativ studie om tillämpningen av mellantvånget av socialsekreterare inom utredning barn och unga

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Socialt arbete

  Författare :Josefine Lundin Jernberg; Julia Åsberg; [2021]
  Nyckelord :coercive measures; consequences; neglected children; social work; street-level bureaucrats; gräsrotsbyråkrat; konsekvenser; mellantvång; socialt arbete;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att se i vilken utsträckning mellantvånget tillämpades i Sverige och om det fanns några samband gällande tillämpning, kunskap och/eller ställningstagande kring mellantvånget. Studien utgår från en kvantitativ metod genom en webbenkät som besvarades av 109 socialsekreterare. LÄS MER

 4. 4. Minskning av långa häktningstider : En kritisk analys av utformning och tillämpning av det svenska häktningsinstitutet som orsak till långa häktningstider och huruvida regeringens förslag kan minska dessa häktningstider

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Fredrik Vogel; [2021]
  Nyckelord :pre trial detention; long times of detention; principle of proportionality; principle of legality; coercive measures; freedom and rights; häktning; häktningstider; proportionalitetsprincip; legalitetsprincip; tvångsmedel; fri- och rättigheter;

  Sammanfattning : Häktning är ett av de mest ingripande tvångsmedel som staten kan vidta gentemot enenskild person. I kombination med restriktionsanvändning riskerar det att kränka ett flertalav den enskildes grundlagsskyddade rättigheter. LÄS MER

 5. 5. Understanding Military Implications of Nuclear Weapons : A Frame Analysis of U.S. and Russian Nuclear Policy Discourses 2017-2020

  Master-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Larisa Saveleva; [2021]
  Nyckelord :nuclear weapons; nuclear policy discourse; the United States; Russia; framing theory; nuclear realism;

  Sammanfattning : The paper discusses how strategic nuclear capabilities possessed by the world’s largest nuclear powers, the United States and Russia, affect how their state leadership makes sense of the role of military force in international politics. Using the theoretical framework of the theory of nuclear revolution (Jervis 1989) and nuclear realism (van Munster & Sylvest 2016), the author parses the ways in which the role of military force is framed in U. LÄS MER