Sökning: "Colin Grundström"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Colin Grundström.

  1. 1. Hur framställs hållbar utveckling i digitalt läromedel? : En studie för att undersöka om begreppet hållbar utveckling har blivit avpolitiserat

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

    Författare :Felix Grundström; [2018]
    Nyckelord :Hållbar; utveckling; politisering; avpolitisering;

    Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur hållbar utveckling framställs i digitalt läromedel samt även ta reda på vem som bär på huvudansvaret till att vi människor i Sverige skall börja leva mer hållbart. Denna studie går inte ut på att se hur pass politiserat eller avpolitiserade de digitala läromedlen är utan det jag vill ta reda på genom denna studien är om begreppet hållbar utveckling är avpolitiserat eller politiserat, genom att undersöka hur digitala läromedel framställer begreppet hållbar utveckling. LÄS MER