Sökning: "Collegial Competencies"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Collegial Competencies.

 1. 1. Outdoor Education: Opportunities, Challenges & Teacher Competencies – A Perspective on how to Teach in Nature

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för biologi och miljö (BOM)

  Författare :Jonathan Ståhlberg; [2022]
  Nyckelord :Outdoor education; Teacher Competencies; Education; Biology teaching; Framework factors; Learning by Senses; Collegial Competencies;

  Sammanfattning : For the last forty years outdoor education has been investigated all around the globe. Despite intense research initiative, studies have been lacking regarding what teacher competencies are beneficial for successful outdoor education. LÄS MER

 2. 2. Entreprenöriellt lärande i teknikundervisningen på gymnasiet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Lärande

  Författare :Mohammed Hih; [2021]
  Nyckelord :Entrepreneurship; entrepreneurial learning; entrepreneurial approach; entrepreneurial leadership; technology; upper secondary school; Entreprenörskap; entreprenöriellt lärande; entreprenöriellt förhållningssätt; entreprenöriellt ledarskap; teknik; gymnasieskolan;

  Sammanfattning : Enligt läroplanen för gymnasieskolan (Skolverket, 2011a) ses entreprenöriella förmågor och kompetenser som vägen framåt för att förbereda eleverna för de utmaningar som finns i dagens samhälle. Det utvecklar deras kreativitet, förmåga att ta initiativ och ansvar, samt stimulerar motivationen och engagemanget hos dem. LÄS MER

 3. 3. Det prehospitala mötet mellan två specialistkompetenser : ambulanssjuksköterskans och anestesisjuksköterskans upplevelser av samarbetet vid omhändertagandet av den svårt sjuke eller skadade patienten

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Christian Åslund; [2019]
  Nyckelord :Specialist nurses; Emergency Units; Guidelines; Teamwork; Specialistsjuksköterska; Förstärkningsenhet; Riktlinjer och samverkan;

  Sammanfattning : Vid omhändertagande av en svårt sjuk eller allvarligt skadad människa är det essentiellt att samarbetet mellan den prehospitala personalen på plats fungerar. Frågor så som vem som har högst medicinsk kompetens och vem som leder arbetet spelar också en stor roll för att ett bra teamarbete skall komma till stånd. LÄS MER

 4. 4. Förskollärarens syn på sin kompetens inom bild och bildskapande. : En kvalitativ studie ur ett sociokulturellt perspektiv.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen; Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Matilda Berntsdotter; Linn Sundqvist; [2017]
  Nyckelord :Competence; teaching competence; art and art creation; preschool; sociocultural perspective; competence development;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to examine the preschool teachers' view of their competence in art and art creation, as well as the competence they consider that a preschool teacher should have and how competence can develop. In this study, we define competence as something you own in the practice of preschool education and that preschool teachers can meet the challenges that the profession requires. LÄS MER

 5. 5. Nationella prov som vägledare i lärarens kompetensutveckling : Ett förebyggande arbete för särskilt stöd i matematik

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematikdidaktik (MD); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematikdidaktik (MD)

  Författare :Fredrik Svensson; Kristina Klang; [2015]
  Nyckelord :Abilities; competencies; curricula; focusgroup; mathematics teaching; multimodality; national tests; preventive work; professional learning; social semiotic; special support Specialist teacher of mathematics; Fokusgrupp; förebyggande; förmågor; kollegialt lärande; kompetenser; matematikundervisning; multimodalitet; nationella prov; socialsemiotik; speciallärare; särskilt stöd; ämnesplan;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka och följa matematiklärares resonemang kring ämnesplanens förmågor, genom problematisering av nationella provuppgifter.   Matematikundervisningen både på grundskolan och gymnasiet har visat sig vara begränsad när det gäller målstyrning av undervisningen som bygger på medvetenhet och kunskap om förmågorna. LÄS MER