Sökning: "Color-coding"

Visar resultat 1 - 5 av 42 uppsatser innehållade ordet Color-coding.

 1. 1. Jämförelse mellan ett produktionsföretag och LM-pyramiden samt utfall av valda förbättringsåtgärder

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML)

  Författare :Fabian Gatter; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I en produktionslina är effektiviteten och kostnadshanteringen de största faktorerna för att max-imera vinsten i produktionen. Oplanerade stopp i produktionen medför oönskade kostnader för företaget. Det resulterar i att slutprodukten blir dyrare vilket ger mindre marknadskonkurrens. LÄS MER

 2. 2. Om unga kvinnor fick bestämma : En kvalitativ studie om perceptioner av kvinnlig gestaltning i modebilder

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Elin Frid; Lina Almén; Yasmin Garcia Johansson; [2022]
  Nyckelord :Female consumers; gender; stereotypes; fashion images; female ideals; gender progressive marketing; Kvinnliga konsumenter; genus; könsstereotyper; modebilder; kvinnoideal; genusprogressiv marknadsföring;

  Sammanfattning : Modebilder har länge porträtterat kvinnor genom könsstereotyper och ouppnåeliga ideal men nu sätter konsumenter mer press än någonsin på modeföretag att utveckla mer mångsidighet inom modebilder. Tidigare forskning kring ämnet har främst studerats utifrån hur kvinnor porträtteras i modebilder, vilka könsstereotyper som används och hur det påverkar konsumenter. LÄS MER

 3. 3. PowerPoint Use in The English Classroom : A study on teacher beliefs and their reported use of PowerPoint in Swedish secondary ESL education

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :David Jatta Kölin; Caroline Johansson; [2022]
  Nyckelord :Cognitive Load; Color-coding; Color; Dual Coding; Image text; PowerPoint; Multimedia Learning; Multimodality;

  Sammanfattning : PowerPoint is a popular presentation software that is often used in educational settings, however, there is a need for further instruction on how to use the software effectively to facilitate learning. Prior research on the use of PowerPoint in education has been inconclusive as it has been focused on the presence or lack of presence in the classroom, rather than its practical implementation. LÄS MER

 4. 4. Den spontana resan : Vägledning genom taktilitet, färg & kontrast – för personer med ledsyn.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Maria Lövenhamn; [2022]
  Nyckelord :Accessibility; information design; spatial design; way showing; wayfinding; color coding; visual impairment; blindness; public environment; trails.; Tillgänglighet; informationsdesign; rumslig gestaltning; wayshowing; wayfinding; färgkodning; synnedsättning; blindhet; offentlig miljö; ledstråk.;

  Sammanfattning : Denna studie är en kandidatuppsats inom området Informationsdesign med fokus på rumslig gestaltning. Arbetet syftar till att undersöka hur man kan underlätta den självständiga navigeringen i vår offentliga miljö för personer med synnedsättning. LÄS MER

 5. 5. Gym, bara en lokal för träning? : En kvalitativ studie om män och kvinnors upplevelse av gym och hur de rumsliga faktorerna påverkar.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Louise Bellner Krantz; [2022]
  Nyckelord :Gender; wayfinding; spatial design; cognition; gym; Genus; wayfinding; rumslig gestaltning; kognition; gym;

  Sammanfattning : Normer om manligt och kvinnligt har präglat idrotten under historien och än idag finns det föreställningar om hur män och kvinnor ska vara. Gym har historiskt sett varit för mannen, men är nu även en arena som kvinnor intagit. LÄS MER