Sökning: "Commissioning Parents"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Commissioning Parents.

 1. 1. Surrogatmodern och den mänskliga värdigheten : En diskursanalys av den statliga utredningen om surrogatmoderskap, ur ett kritiskt postkolonialt feministiskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Diana Zanzi Ferrando; [2019]
  Nyckelord :surrogacy; surrogate; Commissioning Parents; pregnancy; pride; gay rights; gay; Deepak; Deomampo; Gondouin; Gupta; Lugones; Mendes; Lau; Wilson; Bacchi; WPR; Bauman; Goodwin; Mills; Lewis; Chavez; Sittirak; adoption; structural adjustment program; sap; population control; pregnant; surrogate mother; the coloniality of power; pregnancy risks; fertility tourism; parental order; surrogacy arrangements; pregnancy risk; intended mother; assisted reproductive technologies; surrogat; surrogatmödraskap; SOU 2016:11; avreglering; fertilitet; Insemination; IVF; provrörsbefruktning; donator; spermdonator; biologiska barn; infertilitet; Assisterad befruktning; livmoder; mamma; mamma barn; barnlöshet; Olika vägar till föräldraskap: Slutbetänkande av Utredningen om utökade möjligheter till behandling av ofrivillig barnlöshet; ofrivillig barnlöshet; pride; Deepak; Deomampo; Gondouin; Gupta; Lugones; Mendes; Lau; Wilson; Bacchi; WPR; Bauman; Goodwin; Mills; Lewis; Chavez; Sittirak; surrogatmödrarna; de nya surrogatmödrarna; sexuella övergrepp mot barn; barn; barnkonventionen; europakonventionen; eu; konstruering; diskurs; tilltänkta föräldrar; surrogatmor; surrogatmamma; biologiskt band; svensk exceptionalism; fertilitet; adoption; klass; ras; etnicitet; kön; stratifierad reproduktion; fertilitetsturism; sap; Sexindustri; sexturism; Malthusianism; strukturer; värdmödraskap; moderskap; maktförhållanden; makt; värderingar; mäns våld mot kvinnor; kritiskt; kritik; kritiskt postkolonialt perspektiv; perspektiv; feministiskt perspektiv; reproduktiv hälsa; mödraskap; varat och varan; barns rättigheter; föräldraskap; hälsa; kvinnors hälsa; barnets bästa; kommersialisering; kvinnors rättigheter; Olika vägar till föräldraskap; altruistiskt surrogatmödraskap; fritt val; det fria valet; frihet; surrogatmoderskap; utredning; mänsklig värdighet; mänskliga rättigheter; den mänskliga värdigheten; kommersiellt surrogatmödraskap; altruistiskt surrogatmoderskap; sexuella övergrepp; handel med barn; barnhandel; statlig utredning; värdmoderskap; feminism; feministisk teori; postkolonial; postkolonial teori; rasism; jämställdhet; sexuella rättigheter; tredje världen; utvecklingsstudier; utveckling; livmoder; livmodershyra; hyra livmoder; rätt till sin kropp; reproduktiva organ; reproduktiva rättigheter; graviditet; riskfylld graviditet; exploatering; sexuell exploatering; globala syd; globala nord; emotionalitet; subjektsposition; lagstiftning; koloniala idéer; kolonialism; vientre de alquiler;

  Sammanfattning : Uppsatsen undersöker hur ”SOU 2016:11 Olika vägar till föräldraskap” formulerar problemet med surrogatmoderskap, vilka subjektspositioner som kan urskiljas i utredningen och analyserar den ut ett kritiskt postkolonialt feministiskt perspektiv.   Utredningen utgår ifrån mänsklig värdighet, autonomi och barnets bästa vilket uppsatsen belyser får konsekvenser för hur problemet med surrogatarrangemang porträtteras olika beroende på om surrogatmodern och barnet är från det globala syd eller det globala nord. LÄS MER

 2. 2. Kan legalisering av surrogatarrangemang förändra synen på genetiskt/biologiskt moderskap? : Could the legalisation of surrogacy arrangements change the view on genetic/biological maternity?

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för juridik; Karlstads universitet/Avdelningen för juridik

  Författare :Hanna Besic; Jenny Björfeldt; [2019]
  Nyckelord :surrogatarrangemang; surrogat; surrogatmoder; biologiskt; genetiskt; moderskap; faderskap; moderskapspresumtion; alturistiskt; kommersiellt; fullständigt; partiellt; rättslig; förälder; homosexuell; assisterad befruktning; ofrivilligt barnlös; ivf; provrörsbefruktning;

  Sammanfattning : Surrogacy arrangements have become an option for many involuntarily childless couples. Although surrogacy arrangements are not regulated in Sweden, there is an implied prohibition contained in the Genetic Integrity Act which makes it impossible to facilitate such arrangements under the Swedish health care system. LÄS MER

 3. 3. Commercialisation of the female body : As wombs become ‘stock-in- trade’

  Master-uppsats, Lunds universitet/Centrum för öst- och sydöstasienstudier

  Författare :Ida Wallerö; [2014]
  Nyckelord :India; feminist economics; problem representation; social policy; assisting reproductive technologies; surrogate motherhood; Social Sciences;

  Sammanfattning : This study has focused on the approach of the Indian government with additional voices from women’s rights activist and researchers. The study has investigated how the surrogacy industry is approached and dealt with within the political economy sphere. LÄS MER

 4. 4. Surrogatmödraskap: Arbete, gudagåva eller exploatering? : En analys av den svenska debatten kring surrogatmödraskap

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Centrum för genusvetenskap

  Författare :Elina Nilsson; [2013]
  Nyckelord :surrogacy; surrogate motherhood; reproduction; pregnancy; intersectionality; postcolonial feminism; surrogatmödraskap; surrogat; reproduktion; graviditet; genus; intersektionalitet; postkolonial feminism;

  Sammanfattning : Surrogacy is an arrangement in which a woman carries, delivers, and then relinquishes a baby to commissioning parents. The arrangement challenges traditional norms and definitions of reproduction, pregnancy and motherhood, and at the same time raises difficult ethical, philosophical and social questions. LÄS MER

 5. 5. Föräldraroll - ett framtidsyrke? : en empirisk studie om hur sex föräldrar ser på föräldrarollen i ljuset av utbildningsidealet

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Katarina Blom; [2012]
  Nyckelord :parenting; education of parents; parental support; parental role; working role; phenomenology; hermeneutic;

  Sammanfattning : Over the past decade there has been considerable debate in the media concerning the necessity of educating parents in how to be better parents, and strengthening their parental role. This question has also been debated at a national level, resulting in the state commissioning a number of official investigations into the problems that parental education could resolve. LÄS MER