Sökning: "Communication styles"

Visar resultat 1 - 5 av 88 uppsatser innehållade orden Communication styles.

 1. 1. En explorativ undersökning av individuella och organisatoriska faktorer för det konstruktiva och destruktiva ledarskapet ur chefens perspektiv

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för psykologi; Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Sabrina Stusinski; Sidra Qazi; [2020]
  Nyckelord :leadership; manager; leadership strategies; leadership style; destructive leadership; individual factors; organizational factors; coaching leadership; situational leadership; transformative leadership; ledarskap; chef; ledarskapsstrategier; ledarskapsstil; destruktivt ledarskap;

  Sammanfattning : Leadership style can have major consequences for the employees’ work environment and well-being. There are several theories that focus on the positive aspects of leadership styles, such as transformative, coaching, and situational leadership, which constitute the theoretical frameworks for the present study. LÄS MER

 2. 2. Varierande hinder och svårfångade möjligheter för språkintroduktionselever : En vansklig resa i tiden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Lärande

  Författare :Johan Sjödin; [2019]
  Nyckelord :academic; language; socio-cultural; mathematics; shortcomings; obstacles; progress; factors; språkintroduktion; sociokulturell; matematik; motivation; kartläggning; hinder; flerspråkig; framgångsfaktor;

  Sammanfattning : Detta examensarbete utgår från ämnet matematik och bygger på intervjuer av språkintroduktionselever, möten och diskussioner med lärare samt resultat från ett delprov i matematik. Resultaten har tagits fram genom en bred, induktiv tematisk analys och beskriver elevuppfattningar kring hinder och möjligheter som de upplevt i undervisning före ankomst till Sverige respektive inom språkintroduktionsundervisning i Sverige. LÄS MER

 3. 3. Transparent eller hemlig? En studie kring gymnasielärares metoder i ensembleundervisning för att undvika återskapande av traditionella könsmönster

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Josefin Kvissberg; [2019]
  Nyckelord :musikpedagogik; ensemble; genus; jämställdhet; utbildning; samhälle; normer; utbildningsvetenskap; music education; gender; equality; education; society; norms; educational science; Social Sciences; Performing Arts;

  Sammanfattning : Studien undersöker vilka metoder gymnasielärare kan använda i ensemble för att inte återskapa traditionella könsmönster samt hur gymnasielärare upplever att kön kan påverka elever i ensemble. Syftet med studien är att få mer kunskap och metoder kring genus och jämställdhetspedagogik samt att utforska vilka utmaningar ensemblelärare kan uppleva i samband med genus och jämställdhetsarbete och varför det ibland finns ett motstånd till genuspedagogik. LÄS MER

 4. 4. “Kan bli för stramt och fyrkantigt” : En enkätstudie om pedagogers upplevelser och erfarenheter av arbetet med konflikthantering i förskolan: tankestilars roll och påverkan kring hur relationer inramas och formuleras.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Pedagogik; Högskolan i Gävle/Pedagogik

  Författare :Sara Lundström; Anna Råberg; [2019]
  Nyckelord :communication; conflicts; conflict management; conflict management models; constructive; democracy; discourse; holistic; implementation; meaningful; preschool; social sustainability; thought styles; value base; value education; demokrati; diskurs; förskola; holistisk; implementering; kommunikation; konflikter; konflikthantering; konflikthanteringsmodeller; konstruktiv; meningsskapande; tankestilar; social hållbarhet; värdegrund; värdepedagogik;

  Sammanfattning : Konstruktiv hantering av konflikter kan bidra till lärandesituationer. Som en del i att synliggöra det vardagliga arbetet lyfter studien pedagogers erfarenheter och upplevelser kring konflikthanteringsarbetet i förskolan. LÄS MER

 5. 5. Engaging map visualization through Emotional Design

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Innovation och produktrealisering

  Författare :Patricia Rodriguez; [2019]
  Nyckelord :information design; illustration; emotional design; visual communication; map; informationsdesign; illustration; emotionell design; visuell kommunikation; karta;

  Sammanfattning : Gustav Vasa association, among other things, works to inform the public about Strängnäs interesting background about Swedish history and cultural heritage. Their purpose is to promote Strängnäs as an interesting travel destination to visit and teach visitors about Swedish history during the 15th to 17th century specifically. LÄS MER