Sökning: "Communities of Practice CoP"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden Communities of Practice CoP.

 1. 1. BEDÖMNING AV TEXT PÅ PAPPER ELLER SKÄRM En studie av hur en bedömningspraktik påverkas av huruvida elevtexter läses från papper eller skärm

  Magister-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Erik Winerö; [2019-09-30]
  Nyckelord :Digitala nationella prov; provsystem; datorstödd bedömning TEA ; sambedömning; kollegialt lärande; Communities of Practice CoP praxisgemenskaper; infrastruktur och affordans;

  Sammanfattning : This paper presents a study of an assessment practice in national tests in English, and how this is affected by whether teachers reads student texts on paper or on a screen. Since 2018 the written part of the national tests is to be conducted using a digital device with a locked screen and the students’ answers need to be anonymous. LÄS MER

 2. 2. Extensive collaboration in teachers for Education for Sustainable Development A study case of the Eco-Schools program

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Catarina Alves; Hernan Felipe Araya Pellegrin; [2019]
  Nyckelord :Education; Sustainability; Development; Communities; Practice; Communities of practice; Education for sustainable development;

  Sammanfattning : Education for Sustainable Development (ESD) has been stated as fundamental in regards to achieve the Sustainable Development Goals set by the UN. This exploratory research aims to contribute to getting more knowledge about how promoting and strengthening ESD in the secondary school level, particularly, through the role of teachers and the way they can be engaged, prepared and supported to deliver knowledge and experiences for effective learning experiences of their students. LÄS MER

 3. 3. CoFramer : Ett diskussionsformat för djupa diskussioner på publika forum med låg Information Overload inspirerat av Philosophy for Children

  M1-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik

  Författare :Christoffer Lundberg; [2019]
  Nyckelord :Computer-Mediated Communication CMC ; Computer-Supported Cooperative Work CSCW ; Face to Face F2F ; Communities of Practice CoP ; Lurkers; Linguistic Softeners; Distance Education; Social Presence; Community of Inquiry CoI ; Social-Technical Gap; Philosophy for Children P4C ; Information Overload IO ; Computer-Supported Argument Visualization CSAV ; Media Richness Theory MRT ; Grounding Cost; Grounding Criterion; Grounding; Common Ground; Facilitator; Fallacies; Online Communities; Ex Post; Ex Ante; IBIS Issue-Based Information System ; Information Cocoons; Flame War; Design Concept; Design Aspects; Computer-Mediated Communication CMC ; Computer-Supported Cooperative Work CSCW ; Face to Face F2F ; Communities of Practice CoP ; Lurkers; Linguistic Softeners; Distansutbildning; Social Presence; Community of Inquiry CoI ; Social-Technical Gap; Philosophy for Children P4C ; Information Overload IO ; Computer-Supported Argument Visualization CSAV ; Media Richness Theory MRT ; Grounding Cost; Grounding Criterion; Grounding; Common Ground; Samtalsledare SL ; Logiska Felslut; Fallacies; Online Communities; Ex Post; Ex Ante; IBIS Issue-Based Information System ; Information Cocoons; Flame War; Designkoncept; Designaspekter;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att presentera ett designkoncept för publika diskussioner på nätet med målet att uppnå djupare diskussioner och minska mängden information overload. Arbetet använder metoden Concept Driven Interaction Design (CDID) som går ut på att skapa ett designkoncept utifrån flera olika teorier som appliceras genom interaktionsdesign. LÄS MER

 4. 4. Informellt lärande på arbetsplatsen : En kvalitativ studie om chefers uppfattning av lärandets betydelse på arbetsplatsen

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Sofia Othelius; [2019]
  Nyckelord :Informellt lärande; lärande i arbetslivet; communities of practice; chefers perspektiv;

  Sammanfattning : Föreliggande uppsats ämnar öka kunskapen och förståelsen gällande chefers synsätt på betydelsen av lärande samt hur dem arbetar för att generera ett lärande hos de anställda. Studien har en kvalitativ ansats, där datamaterialet består utav sex stycken semistrukturerade intervjuer. LÄS MER

 5. 5. ”Varför skriker jag svordomar på ryska?” : En kvalitativ studie om hur lärande överförs genom det sociala samspelet inom Counter-strike: Global-offensive genom Communities of practice.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Moa Jonsson; [2018]
  Nyckelord :Onlinespel; Lagspel; Kvalitativ studie; CoP; Grupplärande;

  Sammanfattning : Genom att studera individers upplevelse av lärande inom ett populärt lagspel online försöker denna uppsats att ge en ökad förståelse för vad som lärs in genom onlinespel och hur detta förs vidare till andra spelare genom Communities of practice's begreppsram. Detta i syfte att kunna använda sig av onlinelärande och överföringen av denna på ett bättre sätt inom onlinestudier och distansstudier. LÄS MER