Sökning: "Community Health Services"

Visar resultat 1 - 5 av 115 uppsatser innehållade orden Community Health Services.

 1. 1. Rethinking social care services for elderly persons in Zambia

  Master-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan; Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Annette Hatembo; [2022]
  Nyckelord :Ageing; elderly people; family; community; caregiving; old people’s home; social care.; Social Sciences;

  Sammanfattning : The Elderly people in Zambia face numerous challenges resulting from high poverty levels, stigma, and social exclusion, poor service provision in old people's homes, and lack of proper care and support from family and the public. In addition, changes in population ageing have also resulted in increased longevity affecting the obligatory responsibilities of the state and the family to meet individual needs in caregiving adequately. LÄS MER

 2. 2. Smittsäkra mässor : En konceptstudie hos Fairlink AB

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/JTH, Industriell produktutveckling, produktion och design

  Författare :Eskil Borgh; Lovisa Claesson; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Fairlink is a consulting company that works with all major trade fair organizers in Sweden. During the pandemic, Fairlink has been responsible for leading the industry's action in the discussion with the Swedish Public Health Agency. LÄS MER

 3. 3. Organisatorisk- och social arbetsmiljö i relation till medarbetares skattning av stress i arbetet inom kommunal LSS-verksamhet riktad mot autism. : En kvantitativ studie baserad på krav-kontroll-stöd-modellen.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Nielsen Tommy; [2022]
  Nyckelord :Krav; kontroll; stöd; stress; arbetsmiljö; autism; organisation; LSS; lågaffektivt bemötande; tydliggörande pedagogik;

  Sammanfattning : In Sweden social work in general and community care in particular have changed a lot since the 1990s. This is because social work is part of our politically governed welfare service. In a broader context, local governance is influenced by the policies that are put in place, which also influence the ideals that shape the services. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskors uppfattningar och erfarenheter av att förebygga hot och våld inom socialpsykiatri

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Anna Norberg; [2022]
  Nyckelord :Hot; våld; socialpsykiatri; sjuksköterskor; bemötande; relation; förebyggande; omvårdnad;

  Sammanfattning : Abstrakt: Det förebyggande arbetet spelar en avgörande roll gällande uppkomst av hot och våldsituationer. Genom att satsa på kompetenshöjande utbildningar av all personal ökar möjligheterna att minska hot och våld. Om personalen känner sig tryggare i sin kunskap och i sitt bemötande kommer det speglas på arbetsplatserna. LÄS MER

 5. 5. Vi vill ge det bästa av två världar : En kvalitativ studie av socionomers erfarenhet av vårdnadsöverflyttning

  Master-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Annica Tempte; [2022]
  Nyckelord :Childhood; custody; discretion; foster care; knowledge; Barndom; familjehem; handlingsutrymme; kunskap; vårdnad;

  Sammanfattning : Tempte. A. ”Vi vill ge det bästa av två världar” En kvalitativ studie av socionomers erfarenhet av vårdnadsöverflyttning. Masteruppsats i Socialt Arbete 15 högskolepoäng. LÄS MER