Sökning: "Comorbidity"

Visar resultat 1 - 5 av 106 uppsatser innehållade ordet Comorbidity.

 1. 1. Stigma, attityder och psykiatrisk samsjuklighet med substansmissbruk - en litteraturstudie om professionellas attityder kring samsjuklighet

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Ida Danielsson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The aim of the study was to investigate how professionals attitudes towards psychiatric comorbidity with substance use disorder are portrayed in scientific articles and whether these attitudes are understandable based on the process of stigmatization. Through a systematic literature study, eleven articles was selected to answer the study's purpose. LÄS MER

 2. 2. Vikten av att bygga broar vid samsjuklighet : Samverkan mellan olika professioner och utmaningar för personalen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Socialt arbete; Högskolan i Gävle/Socialt arbete

  Författare :Mariel Mattila; Sandra Hammarlund; [2020]
  Nyckelord :Disabilities; Comorbidity; Collaboration; Substance use disorder; Funktionsnedsättningar; Samsjuklighet; Samverkan; Substanssyndrom;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to examine staff's experiences of comorbidity between persons with disabilities and substance abuse disorder as well as collaboration between the concerned occupational activities. We used a qualitative method and interviewed six informants from four different municipalities. LÄS MER

 3. 3. Att vårda substansberoende patienter inom somatisk vård. En litteraturstudie om sjuksköterskans erfarenheter

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Karolina Blomstergren; My Julin; [2020]
  Nyckelord :Erfarenheter; sjuksköterska; somatisk vård; substansbrukssyndrom; uppfattningar.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Antalet individer med substansbrukssyndrom är en stadigt ökande patientgrupp inom den somatiska vården. Substansberoende, som är en behandlingsbar sjukdom, uppstår till följd av att hjärnans belöningssystem utsätts för onaturligt stimuli. LÄS MER

 4. 4. En prioritering för livet : En fenomenografisk studie om hur pedagogers uppfattningar och förhållningssätt påverkar hur stödåtgärder prioriteras för elever med ADHD, dyslexi eller komorbid ADHD - dyslexi

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Pedagogik och didaktikLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap; Linköpings universitet/Pedagogik och didaktikLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap

  Författare :Ina Ölmbro; Andréa Persson; [2020]
  Nyckelord :ADHD; Dyslexia; Comorbidity; Support Measures; ADHD; dyslexi; komorbiditet; stödåtgärder; relationellt perspektiv; kategoriskt perspektiv;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka vilka uppfattningar som lärare, speciallärare och specialpedagoger har kring vilka stödåtgärder som prioriteras för elever med samtidig dyslexi och ADHD, komorbiditet. För att få tillgång till dessa lärarkategoriers uppfattningar genomfördes elva semi-strukturerade intervjuer. LÄS MER

 5. 5. ”Det är ju de här barnen som behöver mest”- : en kvalitativ intervjustudie om synen på råd, stöd och behandlingsuppdraget för normalbegåvade ungdomar med autismspektrumtillstånd hos socialtjänsten, barn- och ungdomspsykiatrin och Habiliteringen

  M1-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Malin Ljungberg; [2020]
  Nyckelord :Autism spectrum disorder; division of responsibility; organization; collaboration; new institutional organization theory; Autismspektrumtillstånd; ansvarsfördelning; organisering; samverkan; nyinstitutionell organisationsteori;

  Sammanfattning : The study aims to describe how practitioners view their assignment regarding guidance, support and treatment for normally gifted adolescents between 13-17 years with autism spectrum disorder and comorbidity. Practitioners' experience in Social service, Child and youth psychiatry and Habilitation, division of responsibility, and the needs of the target group were studied through six semi-structured interviews which were analyzed thematically and based on new institutional theory. LÄS MER