Sökning: "Compensation Plan"

Visar resultat 1 - 5 av 55 uppsatser innehållade orden Compensation Plan.

 1. 1. Att neka rivningslov enligt PBL 9 kap. 34 § 2

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avdelningen för Matematik, Data- och Lantmäteriteknik; Högskolan Väst/Avdelningen för Matematik, Data- och Lantmäteriteknik

  Författare :Anna-Lotta Andersson; Emelie Andersson; [2020]
  Nyckelord :Demolition permits; culturally valuable buildings; municipalities; preservation; Rivningslov; kulturhistoriskt värdefulla byggnader; kommuner; bevarande;

  Sammanfattning : För att skydda kulturhistoriskt värdefulla byggnader från rivning används PBL 9 kap. 34 § 2 om byggnaden är placerad inom detaljplan eller områdesbestämmelser. Förarbeten till paragrafen är tydliga med att vad som definieras som kulturhistoriskt ska avgöras med hänsyn till lokala överväganden. LÄS MER

 2. 2. Lag om riktlinjer för kommunala markanvisningar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Sofia Lundblad; Karin Lindberg; [2020]
  Nyckelord :Markexploatering; markanvisning; riktlinjer; social hållbarhet; transparens; förutsebarhet; likabehandling; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : This master thesis evaluates the outcome of the Law (2014:899) on guidelines for municipal land use that were adopted in 2015. According to this, all the municipalities who work with the land allocation processes, must adopt guidelines for this process. The law does not regulate in detail and it is therefore open for interpretations. LÄS MER

 3. 3. Power and Energy Quality Optimization of a Battery Validation Facility : A case study of mapping the power profile of a battery cell testing facility

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Joakim Wahlund; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : With Northvolt’s aggressive plan to establishEurope’s largest battery factory in northern Sweden, the needto build a pilot plant to demonstrate the possibilities of thecompany was needed. Quality, performance and cycle-life arekey factors customers value particularly high when purchasingbatteries, thus, a need for validating these parameters emerges. LÄS MER

 4. 4. Detaljplan som verktyg för ekologisk kompensation

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Clara Ek; Lisa Hjelm; [2020]
  Nyckelord :ekologisk kompensation; kompensation; biologisk mångfald; ekosystemtjänster; gröna värden; kompensationsåtgärder; fysisk planering; detaljplanering; ekologisk hållbarhet;

  Sammanfattning : Grönområden konkurrerar idag med exploatering av byggnader och infrastruktur. Dock har grönska kommit att uppmärksammas allt mer i samband med pågående urbanisering och förtätning där den biologiska mångfalden påverkas negativt. Grönområden har även visat sig ha en viktig roll i anpassningen till rådande klimatförändringar. LÄS MER

 5. 5. CEO Compensation and Company Performance - Evidence From Sweden

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Isak Djudja; Hugo Hammar; [2019-07-09]
  Nyckelord :CEO Compensation; Agency Theory; Compensation Plan; Variable Pay;

  Sammanfattning : Compensation to CEOs has increased dramatically over the past decades. This increase over time raises the question of its justifiability. The direct costs of CEO compensation shall be considered in light of the value added by reduced agency costs that originate from the principal agent relationship between CEOs and shareholders. LÄS MER