Sökning: "Conceptual framework redovisning"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden Conceptual framework redovisning.

 1. 1. Intäktsredovisning : En jämförande studie mellan RFR 2/IFRS 15 och K3

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Nina Andersson Josefsson; Jessika Sjörén; [2018]
  Nyckelord :RFR 2; IFRS 15; K3; revenue recognition; revenue; stakeholder perspective; income tax; dividend; financial ratios; disclosures; qualitative characteristic; RFR 2; IFRS 15; K3; intäktsredovisning; intäkter; intressentperspektiv; inkomstbeskattning; utdelning; nyckeltal; upplysningar; kvalitativa egenskaper;

  Sammanfattning : Intäkter är en väsentlig del av redovisningen och används för att fastställa de finansiella resultaten. Det är även ett betydelsefullt mått för intressenter som använder intäktsredovisningen för att bedöma företags finansiella prestation. År 2002 påbörjade IASB ett projekt för att utveckla en ny internationell intäktsstandard. LÄS MER

 2. 2. Diskrepans mellan teoretiska utsikter och verklighetens applikation av verkligt värde

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Mikael Zago; Gustav Westman; Markus Andersson; [2018]
  Nyckelord :Fair Value; Accounting Standards; IFRS; PPE Property; Plants and Equipment ; Historic Cost; Business and Economics;

  Sammanfattning : Examensarbetets titel: Diskrepans mellan teoretiska utsikter och verklighetens applikation av verkligt värde Seminariedatum: 1 juni 2018 Ämne/kurs: FEKH69, Examensarbete kandidatnivå i redovisning, 15 högskolepoäng Författare: Markus Andersson, Gustav Westman, Mikael Zago Handledare: Kristina Artsberg Nyckelord: Fair Value, Accounting Standards, IFRS, PPE (Property, Plants and Equipment) och Historic Cost Syfte: Syftet är att utreda varför det finns en diskrepans mellan teoretisk uppfattning och vad praktiker anser problematiskt angående användningen av verkligt värde och dess egenskaper. Teoretiska perspektiv: Det teoretiska perspektivet bygger på begreppen relevans, tillförlitlighet, jämförbarhet och begriplighet som presenteras i IASB:s föreställningsram, agentteorin samt positiv redovisningsteori och dess huvudhypoteser samt tidigare forskning på området. LÄS MER

 3. 3. Harmonisering av föreställningsramar : En komparativ studie av IASB och FASB

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Kajsa Johansson; Malin Österberg; [2018]
  Nyckelord :Harmonization; conceptual framework; IASB and FASB.; Harmonisering; föreställningsram; IASB och FASB.;

  Sammanfattning : Den internationella aspekten av redovisning har på senare tid blivit allt mer betydande då många företag utformar sina finansiella rapporter för en internationell publik. Det finns dock väsentliga skillnader i redovisning mellan länder som kan försvåra jämförbarheten. LÄS MER

 4. 4. K3 versus frivilligt antagande av IFRS : Konsekvenserna på de finansiella rapporterna utifrån ett intressentperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Rebecca Björk; Malin Nilsson; [2017]
  Nyckelord :K3; voluntary adoption of IFRS; stakeholder theory; fair value; substance over form; consolidated financial reporting; information need; K3; frivilligt antagande av IFRS; intressentmodell; verkligt värde; substance over form; koncernredovisning; informationsbehov;

  Sammanfattning : En tilltagande globalisering inom redovisning har bidragit till att internationella redovisningsprinciper och regler befinner sig i en harmoniseringsprocess. Bokföringsnämndens K-projekt pekar på att Sverige är del av denna process. LÄS MER

 5. 5. Vad är CSR för oss? : En studie om utmaningar vid CSR-implementering i en människorättsorganisation

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Felicia Glad; Karl Steinbach Paulsson; [2017]
  Nyckelord :Corporate social responsibility; change agents; interpretation; implementing; context; Corporate social responsibility; socialt ansvarstagande; förändringsagent; tolkning; implementering; kontext;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med arbetet är att söka förståelse för de utmaningar organisationer står inför vid CSR-implementering, och hur de utmaningarna kan mötas med förändringsagenter. Metod: Uppsatsen baseras kring en kvalitativ metod där tematisk analys appliceras. LÄS MER