Sökning: "Concrete industry"

Visar resultat 1 - 5 av 340 uppsatser innehållade orden Concrete industry.

 1. 1. Concretizing and legitimizing brand equity as a strategic investment : A qualitative study in the Swedish retail industry

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Emil Arljung; Axel Eklund; [2020]
  Nyckelord :brand equity; shareholder value; retail;

  Sammanfattning : The retail industry has seen an immense increase in competition. Brands are becoming more similar, which makes it essential for firms to differentiate themselves against their competitors. The brand is considered the company's biggest intangible asset, possessing an array of different values for the company. LÄS MER

 2. 2. Återbruk inom byggsektorn : En sammanställande rapport i syfte att utreda alternativa betongstommar för hållbar utveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Desirée Hunt; [2020]
  Nyckelord :Hållbar utveckling; cirkulärt byggande; betongstomme; koldioxid; återbruk;

  Sammanfattning : I takt med en exponentiell ökning av jordens befolkning, bidragande till en ökad konsumtion av jordens resurser ställs allt mer krav och fokus på ett hållbart byggande. Sverige antog sig 2017 ett klimatpolitiskt ramverk i form av en sammanhängande miljöpolitik bestående av klimatlagar och klimatmål för att nå upp till Fossilfritt Sveriges mål i linje med Parisavtalet. LÄS MER

 3. 3. Propelling the Commercialization of ‘Novel Cements’: An investigation of demand-side factors to accelerate decarbonizing technologies within the cement industry

  Master-uppsats, Lunds universitet/Internationella miljöinstitutet

  Författare :Elizabeth McNamee; [2020]
  Nyckelord :cement; concrete; decarbonizing technologies; novel alternative green cements concretes; demand-side; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Accounting for approximately 8% of global CO2 emissions, the cement industry is one of the greatest contributors to climate change, despite the lack of focus on this sector in popular discourse. Deep cuts in this sector are challenging to achieve due to necessitated alteration of material components and formulation of the traditional product in addressing non-energy related ‘process emissions’. LÄS MER

 4. 4. Timber Concrete Composite floors with Cross Laminated Timber - Structural behavior & Design

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Avdelningen för Konstruktionsteknik; Lunds universitet/Institutionen för byggvetenskaper

  Författare :Albin Forsberg; Filip Farbäck; [2020]
  Nyckelord :timber concrete composite; TCC; floors; cross-laminated timber; CLT; structural behavior; design methods; Gamma method; Equivalent gamma method; Extended gamma method; RFEM; first natural frequency; serviceability limit state; ultimate limit state; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : På grund av den ökade miljö- och klimatmedvetenheten har övergången till förnybara material påskyndats, och detsamma gäller intresset för träbyggande. Med att bygga högt i trä kommer dock ett flertal konstruktionsmässiga utmaningar, där en av utmaningarna är dynamik på grund av träets låga egenvikt jämfört med andra mer konventionella byggnadsmaterial. LÄS MER

 5. 5. Innovation Measurement as a Tool for Innovation Capability : A Qualitative Case Study on the Role ofInnovation Measurement within the SwedishTelecom Sector

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.); KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :Majken Domicelj; Karolina Strömberg; [2020]
  Nyckelord :Innovation capability; innovation measurement; service innovation; telecommunications industry; Innovationsförmåga; innovationsmätning; tjänsteinnovation; telekommunikation;

  Sammanfattning : Innovation measurement is one of the most essential aspects in building innovation capability as it allows organisations to capture their current innovation capabilities and understand where they need to direct their efforts to improve. Further, measuring the innovation capability enables a data driven and insightful steering management. LÄS MER