Sökning: "Condensation"

Visar resultat 1 - 5 av 199 uppsatser innehållade ordet Condensation.

 1. 1. Validering och utveckling av matematisk modell av rökgaskondensering : En undersökning av matematiska modeller avrökgaskondensering samt en studie av hur yttre faktorerpåverkar rökgaskondenseringen i kraftvärmeverk

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Mekanisk värmeteori och strömningslära; Linköpings universitet/Mekanisk värmeteori och strömningslära

  Författare :Andreas Björk; Tobias Enander; [2019]
  Nyckelord :Rökgaskondensering; kraftvärmeverk; termodynamik; fjärrvärme; rökgasrening; scrubber; värmeväxlare; matematisk modell;

  Sammanfattning : Vid förbränning av bränslen med hög vatten- eller vätehalt följer mycket av förbränningsenergin med denfuktiga luften som lämnar skorstenen vid anläggningen. Ett vanligt exempel är förbränning av trädbränsleeller hushållsavfall i kraftvärmeverk. LÄS MER

 2. 2. Rekommenderad framledningstemperatur i fjärrvärmenät baserat på rökgaskondensering : En beräkningsundersökning av rökgaskondensering och fjärrvärme i en medelstor svensk stad

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Energisystem och byggnadsteknik

  Författare :Emil Hwit; [2019]
  Nyckelord :flue gas condensation; district heating; Stora Enso Kvarnsveden Mill; energy costs; return and feed temperature; energy; rökgaskondensering; fjärrvärme; Stora Enso Kvarnsvedens Pappersbruk; energikostnader; fram- och returledningstemperatur; energi;

  Sammanfattning : Fjärrvärme är den vanligaste uppvärmningsformen i Sverige och mer än hälften av alla lokaler och bostäder får sin uppvärmning från gemensamma fjärrvärmeanläggningar. Rökgaskondensering producerar 11 % av all fjärrvärme vilket gör den till den tredje största fjärrvärmeproducenten i Sverige. LÄS MER

 3. 3. THE TRAUMA-RELATED MENTAL HEALTH ISSUES OF FEMALE PRISONERS: THE NEED FOR TRAUMA-SPECIFIC INTERVENTION. A REVIEW OF THE LITERATURE

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Rebecca Wood; [2019]
  Nyckelord :Traumatic experience; Female prisoners; Unmet needs; Trauma-specific intervention;

  Sammanfattning : Mental illness is far higher among prisoners than in general populations, especially for female prisoners. Previous research has discovered that traumatic experience plays a crucial role in the development of psychiatric disorder and other mental health issues in female prisoners. LÄS MER

 4. 4. Att få grepp om begrepp : En kvalitativ studie av gymnasieelevers begreppsförståelse inom trigonometri

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Madeleine Carlzon; [2019]
  Nyckelord :Mathematics didactics; trigonometry; conceptual understanding; the unit circle; high school students; Matematikdidaktik; trigonometri; begreppsförståelse; enhetscirkeln; gymnasieelever;

  Sammanfattning : Den här studien undersöker gymnasieelevers begreppsförståelse inom trigonometri. Eleverna, som samtliga läser Ma 4, besvarade anonymt två frågeformulär där det ena bestod av en öppen fråga, medan det andra var upplagt som ett test med uppgifter att lösa. LÄS MER

 5. 5. Cloud Observations at a Coastal site – Analysis of Ceilometer Measurements from Östergarnsholm, Sweden

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Luft-, vatten och landskapslära

  Författare :Aron Stenlid; [2019]
  Nyckelord :Ceilometer; Stratocumulus; cloud base height; LCL; DLS; upwelling; cloud cover;

  Sammanfattning : In this study, four and a half months of ceilometer data from Östergarnsholm are used to analyze cloud related to processes in the boundary layer. Measurements are divided into two categories, which are defined by wind direction: a continental and a marine sector. LÄS MER