Sökning: "Conny Djurberg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Conny Djurberg.

  1. 1. Faktorer som påverkar elevernas studieresultat i Matematik B på gymnasienivå

    Kandidat-uppsats, Växjö universitet/Matematiska och systemtekniska institutionen

    Författare :Conny Djurberg; [2007]
    Nyckelord :algebra; aritmetiska beräkningar; matematiska begrepp och termer;

    Sammanfattning : Avsikten med denna studie är att studera och få en inblick i elevers möjligheter att klara av Matematikkurs B på gymnasienivå. Tyngdpunkten ligger på att beskriva elevernas uppfattning och färdigheter när det gäller algebra, aritmetiska beräkningar, matematiskt termer, ord och symboler samt elevernas inställning till ämnet. LÄS MER