Sökning: "Conveying control"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden Conveying control.

 1. 1. Using Augmented-Reality for Visualizing a Social Robot’s Internal State

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Zhang Ke; [2020]
  Nyckelord :Augmented Reality; Social Robot; Internal State Visualisation;

  Sammanfattning : Humans are very good at conveying when something is lost or misinterpreted in communication by using social cues like facial expressions or changes in prosody. However, these methods are usually not applicable for most robots, which are appearance constrained and vocality constrained. LÄS MER

 2. 2. Personcentrerad omvårdnad på akutmottagningar : -En kvalitativ observationsstudie med semistrukturerade intervjuer

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för medicinska vetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för medicinska vetenskaper

  Författare :Alexandra Jägerström; Susan Tahmasebpour; [2020]
  Nyckelord :Person-centered care; emergency department; nurse.; Personcentrerad omvårdnad; akutmottagningar; sjuksköterskor.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det kan uppfattas av personalen på akutmottagningar att personcentrerad omvårdnad inte är möjligt med tanke på korta vårdmöten, fasta rutiner och olika styrdokument för vad som gäller vid triagering samt handläggning av patienter. Därmed behövs ett förtydligande av begreppet samt identifiera faktorer som påverkar tillämpningen av personcentrerad omvårdnad på akutmottagningar. LÄS MER

 3. 3. Incitament i revisionsbyråer : Hur incitamentstyrning kan användas för att stärka det professionella och kommersiella perspektivet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Ida Kull; Alva Svensson; [2019]
  Nyckelord :Auditor; Audit firm; Incentive; Reward system; Commercialism; Professionalism; Profession; Clan control; Up or out; Performance measurement; Management control; Revisor; Revisionsbyrå; Incitament; Belöningssystem; Kommersialism; Professionalism; Profession; Clan control; Up or out; Prestationsmätning; Ekonomistyrning;

  Sammanfattning : Inledning: Revisionsbranschen kan ses som en del av en profession med en tanke om att bidra till samhällsmässigt intresse genom att objektivt och oberoende förmedla ekonomisk information. En profession är beroende av kompetent och kvalificerad personal för att kunna upprätthålla god revisionskvalitet. LÄS MER

 4. 4. Patienters upplevelser av att leva med hjärtsvikt : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Cecilia Lind; Malinen Mikaela; [2019]
  Nyckelord :Heart failure; patient; experience; symptom; self-care; Hjärtsvikt; patient; upplevelse; symtom; egenvård;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Bakgrund: I en åldrande befolkning ökar prevalensen av hjärtsvikt. När det kommer till behandling av sjukdomen läggs mycket ansvar på patienten när det gäller symtomlindring. LÄS MER

 5. 5. Hopp eller förtvivlan? : En kvantitativ enkätundersökning i sociala medier om människors attityder till kommunikationen kring klimatförändringar.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

  Författare :Petra Åslund; Magdalena Dahlgren; [2019]
  Nyckelord :Miljösociologi; klimatförändringar; kommunikativa angreppssätt; attityder; genus; idealisering; symboliskt kapital; kvasi-experimentell design; Environmental sociology; climate change; communicative approaches; attitudes; gender; idealization; symbolic capital; Quasi-experimental design.;

  Sammanfattning : Klimatfrågan är ett ständigt aktuellt ämne i dagens samhälle och det tycks finnas en stor medvetenhet hos de flesta människor om att det krävs akuta insatser och stora livsstilsförändringar, om vi ska ha möjlighet att minska vår klimatpåverkan. Trots att klimatförändringarna lämnar få oberörda och många individer uppger sig dessutom vara både insatta och engagerade i klimatfrågan, så omsätts engagemanget inte alltid till handling. LÄS MER