Sökning: "Cornelia Forsberg"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Cornelia Forsberg.

 1. 1. En allvarlig folksjukdom – representationer av depression i Socialstyrelsens riktlinjer för vård av depression och ångestsyndrom

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Anna Ahlbertz; Cornelia Forsberg; [2022-02-16]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka vilka representationer av depression som har företräde i Socialstyrelsens riktlinjer för vård av depression och ångestsyndrom, vilka subjektspositioner som blir möjliga för deprimerade patienter, samt hur förståelsen upprätthålls och utmanas av vårdpersonal. Uppsatsen var en kvalitativ studie i två delar. LÄS MER

 2. 2. Vitala parametrars användning inom vården : - En systematisk litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Erika Jönsson; Cornelia Östlund; [2014]
  Nyckelord :Lidande; patientsäkerhet; sjuksköterska; vitala parametrar.;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund: Varje dag används vitala parametrar inom vården för att bedöma en patients tillstånd. Användingen och tolkningen av de vitala parametrarna påverkas av kunskapen och erfarenheten hos sjukvårdspersonalen. Patientens säkerhet och lidande påverkas av användningen av vitala parametrarinom vården. LÄS MER

 3. 3. Ordfrekvens och ordformer : Analys av samtal mellan barn i åldersgrupperna 5-8 år respektive 9-12 år

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Logopedi; Linköpings universitet/Logopedi; Linköpings universitet/Logopedi

  Författare :Cornelia Case; Gunilla Forsberg; Annemo Uppman; [2009]
  Nyckelord :speech audiometry; measuring word frequency; word forms; vocabulary; use of language; spoken written language; talaudiometri; beräkning av ordfrekvens; ordformer; ordförråd; språkbruk; talspråk skriftspråk;

  Sammanfattning : Språket är i ständig förändring vilket innebär att språkligt material med tiden föråldras och blir inaktuellt. Vid talaudiometrisk testning av barn är det viktigt att testmaterialet innefattar ord som är välkända för barn eftersom förståelsen för materialet kan inverka på mätresultatet. LÄS MER