Sökning: "Cornelia Näslin"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Cornelia Näslin.

  1. 1. Hallå, är det någon där? : En fallstudie om digitalisering som en organisationsförändring

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

    Författare :Cornelia Näslin; Snaedis Sverrisdottir; [2020]
    Nyckelord :Organisationsförändring; Kommunikation; Feedback; Återkoppling; Offentlig sektor; Gymnasieskolan;

    Sammanfattning : Studiens syfte Syftet med denna studie är att jämföra hur marknadsföringen från olika typer av resebolag speglar deras inställning och förhållningssätt till etiska dilemman samt att jämföra om eller hur de skiljer sig i frågan. Teoretiska referensramar Studiens slutsatser dras med stöd i Corporate social responsibility, hållbart agerande samt turismens etiska dilemman med code of conduct som främsta referens. LÄS MER