Sökning: "Cornelia Neumann"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Cornelia Neumann.

  1. 1. Studie- och yrkesvägledning för individer med nedsatt funktionsförmåga – Övergången från gymnasiet till vuxenlivet

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

    Författare :Nathalie Andersson; Cornelia Neumann; [2013]
    Nyckelord :Arbetsmarknadspolitik; funktionsförmåga; kreativa verktyg; självinsikt; vägledningsprocess;

    Sammanfattning : Debatten om den stigande arbetslösheten och det försvårande inträdet på arbetsmarknaden för utsatta grupper är högst aktuell. Med det som bakgrund riktade vi in oss på gruppen, individer med nedsatt funktionsförmåga och på gymnasiesärskolan. LÄS MER