Sökning: "Cornelia Nyman"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Cornelia Nyman.

  1. 1. Vikten av att prata med barnen, inte om barnen En kvalitativ studie om utredande socialsekreterares upplevelser av att beakta barns delaktighet och barns perspektiv

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

    Författare :Cornelia Nyman; Josefine Mazetti; [2021-01-15]
    Nyckelord :barn; delaktighet; barns perspektiv; barnperspektiv; socialsekreterare;

    Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka hur ett urval av socialsekreterare upplever sig görabarn delaktiga och beakta barns perspektiv i LVU-utredningar som berör barn under 15 år. Föratt besvara studiens syfte formulerades två frågeställningar: Hur upplever sigsocialsekreterarna gå tillväga för att göra barn delaktiga i utredningsprocesserna? Hurupplever sig socialsekreterarna beakta barns perspektiv under utredningsprocesserna? För attbesvara studiens frågeställningar utgick studien från en kvalitativ forskningsmetod och detempiriska materialet bestod av sex intervjuer med yrkesverksamma socialsekreterare, vilkaarbetar med barn och unga vid tre olika socialtjänster. LÄS MER