Sökning: "Cornelia Sahlin"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Cornelia Sahlin.

  1. 1. “Gilla om du vill ha en valrörelse som handlar om sakfrågor istället för smutskastning” - En kvantitativ innehållsanalys om negativa kampanjer på politiska partiers Instagram

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

    Författare :Isabel Lindén; Elin Rasmusson; Cornelia Sahlin; [2023-03-10]
    Nyckelord :Instagram; politisk kommunikation; negativa kampanjer; framing; priming; personalisering;

    Sammanfattning : Executive summary The political strategic communication that involves mapping the opponent's weaknesses and aiming criticism towards the opponent can be found far back in time. How this criticism has been applied is something that has varied, but the phenomenon is often referred to as negative campaigning. LÄS MER