Sökning: "Cornelia Wang"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Cornelia Wang.

  1. 1. Inskolning av yngre barn - En studie om ålders betydelse och pedagogers arbetssätt vid inskolning

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

    Författare :Rebecka Wang; Cornelia Andersson; [2018]
    Nyckelord :Anknytning; Behov; Inskolning; närhet; trygghet;

    Sammanfattning : AbstractStudien har utgått ifrån syftet som handlar om pedagogers uppfattning om ålderns betydelse för inskolning. Vi gjorde en kvalitativ studie av fem pedagoger som besvarade intervjufrågor som baserades på våra frågeställningar: Vilka förhållningssätt och strategier har pedagoger vid inskolning av olika åldrar? Vilka erfarenheter har pedagoger av inskolning av barn i olika åldrar? Vilken uppfattning har pedagoger om vårdnadshavarens roll när det gäller inskolning och ålder? För att sedan kunna analysera empirin med hjälp av att koppla den till de olika teoretiska begreppen ur anknytningsteorin. LÄS MER