Sökning: "Corporate Governance"

Visar resultat 16 - 20 av 695 uppsatser innehållade orden Corporate Governance.

 1. 16. Snabbväxande företag i föränderliga miljöer : En kvalitativ flerfallstudie om tillväxt och styrning i snabbväxande företag

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Sinan Zahroon; Linus Rydén; [2020]
  Nyckelord :High-growth companies; gazelles; growth; strategic planning; management control systems; turbulent environments; situation based management; snabbväxande företag; gasellföretag; tillväxt; strategisk planering; ekonomistyrsystem; föränderliga miljöer; situationsanpassad styrning;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Vikten av de snabbväxande företagens påverkan på marknaden är något som på senare tid fått extra uppmärksamhet. Andelen snabbväxande företag i Sverige är hög jämfört med andra länder, men bara en liten del lyckas fortsätta överleva på lång sikt. LÄS MER

 2. 17. Styrelseegenskapers påverkan på efterlevnaden av IFRS 2 : En studie om efterlevnad av upplysningskrav och kvantiteten av noter i årsredovisningar

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Viola Andersson Aronsson; Emad Barsoum; [2020]
  Nyckelord :Compliance; disclosure requirements; board members characteristics; disclosure quantity; disclosure overload; IFRS 2; share-based payments; Regelefterlevnad; upplysningskrav; styrelseegenskaper; kvantitet av upplysningar; informationsöverflöde; IFRS 2; aktierelaterade ersättningar;

  Sammanfattning : Bakgrund Upplysningar är ett ämne som ofta förekommer i den internationella redovisningsdebatten eftersom det utgör en nyckelfaktor för att förstå företagens finansiella rapporter. Det har även funnits ett intresse att förklara efterlevnadsnivån, där en stor del av forskningen undersökt företagsspecifika egenskapers påverkan på efterlevnaden. LÄS MER

 3. 18. The Role of Organisational Culture in Shaping and Ensuring Information Security Compliance

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Alisa Ilina; Michael Jenka; [2020]
  Nyckelord :cybersecurity; corporate culture; information security awareness; information security compliance; digital maturity; compliance intention factors; parochialism; Business and Economics;

  Sammanfattning : Purpose: This bachelor thesis examines the impact of organisational culture on the adherence to Information Security (hereinafter IS) protocols (IS compliance) and the crucial factors leading to varying levels of consistency in information security awareness (hereinafter ISA) between organisational departments while considering the unique Swedish cultural qualities. Methodology: This thesis reaches its conclusion through a series of primary and secondary data collection procedures. LÄS MER

 4. 19. Manliga valberedares dolda inflytande över svenska styrelsers jämställdhet : En kvantitativ studie över valberedningars sammansättning, dess struktur och styrelsers jämställdhetsutveckling sedan införandet av svensk kod för bolagsstyrning 

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Linda Nordin; Sanna Persson; [2020]
  Nyckelord :Jämställdhet; valberedning; styrelse; homosocial reproduktion; institutionell teori; resursberoende teori;

  Sammanfattning : Bakgrund: Enligt regeringens jämställdhetsmål uppnår organisationer jämställdhet i styrelser om män respektive kvinnors representation överstiger 40% (Englund, 2019). Begreppet jämställdhet innebär att kvinnor och män ska ges samma förutsättningar avseende rättigheter, skyldigheter och möjligheter (Jämställdhetsmyndigheten, 2019). LÄS MER

 5. 20. The impact of family ownership on dividend payout policy : An examination on the Swedish context

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Marcus Wibom; Fanny Lundvall; [2020]
  Nyckelord :agency problems; control enhancing mechanisms; corporate governance; dividend payout policy; family firms; second largest blockholder;

  Sammanfattning : This study investigates whether family ownership impacts firms’ dividend payout policies by examining firms publicly listed on the Stockholm Stock Exchange (OMX Stockholm) during the years 2013–2018 (1,363 firm-year observations). The investigation is made by performing multiple regression analyses including the dependent variable DIVIDEND PAYOUT. LÄS MER