Sökning: "Corporate Structure"

Visar resultat 1 - 5 av 456 uppsatser innehållade orden Corporate Structure.

 1. 1. En fallstudie som handlar om Göteborg Energis hållbarhetsarbete

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Najlah Ashrafi; Julia Cronhamn; [2019-05-07]
  Nyckelord :institutional logic; sustainability; institutional theory; politics; organization; climate; consumers; business; profit;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to investigate how Göteborg Energis sustainability work isaffected by its surroundings. And how their actions are affected by the institutional logic thatexists in the organization because there is a sustainability and profitability requirement in thebusiness. LÄS MER

 2. 2. Syftesenlig och lämplig? - En undersökning av budpliktens tillämpning i Sverige och dess lämplighet ur ett rättsekonomiskt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Emma Greiff; [2019]
  Nyckelord :Offentligt uppköpserbjudande; budplikt; rättsekonomi; aktiemarknad; aktiemarknadsrätt; takeover-regler; Aktiemarknadsnämnden; AMN; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker budplikten på den svenska aktiemarknaden ur ett rättsekonomiskt perspektiv. Syftet är dels att undersöka om de svenska budpliktsreglerna tillämpas syftesenligt, dels om budplikten är lämplig på den svenska aktiemarknaden ur ett ekonomiskt perspektiv, vilket kompletteras med en argumentation de lege ferenda. LÄS MER

 3. 3. Graph Visualization of Legal Business Structures

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Lovisa Josefsson; Frans Apentis Emriksson; [2019]
  Nyckelord :Graph Visualization; Network Visualization; Legal Business Structure; Corporate Structure; Legal Structure; Contract Structure; Agreement Structure; Grafvisualisering; Näterksvisualisering; Legal Affärsstruktur; Företagsstruktur; Legal Struktur; Kontraktsstruktur;

  Sammanfattning : Visualization of complex data is a challenging topic. Data are often stored in spreadsheets making it difficult to get an overview of otherwise inaccessible information. Visualization of data is necessary for getting an understanding of complex structures. LÄS MER

 4. 4. Human Capital disclosure on LinkedIn : A study on ownership structure and human capital disclosure in Sweden and Norway

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi; Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi

  Författare :Carl Azelius; David Johansson; [2019]
  Nyckelord :Human Capital disclosure; LinkedIn; Ownership structure; Agency theory; Legitimacy theory;

  Sammanfattning : Background: Human capital disclosure is a widely examined topic by scholars, previous studies has mainly focused on annual reports and companies webpages. However, during the last decade, social media has grown in importance and it represent a new way for companies to interact with stakeholders. LÄS MER

 5. 5. How does the CSR engagement of CEO’s relate to TBL performance under the condition of a decentralized organizational structure? : An example of the largest German stock-listed corporations.

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Avdelningen för ekonomi; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi

  Författare :Georg Danzinger; Katharina Reichmann; [2019]
  Nyckelord :CEO CSR engagement; CSR; TBL performance; Organizational structure; Decentralization; CSR disclosure;

  Sammanfattning : Recently there has been a broad discussion with regards to Corporate Social Responsibility, its general purpose, and how it is publicly disclosed. The responsibilities for the engagement in CSR activities have been primarily vested with the CEO of organizations. LÄS MER