Sökning: "CosmosDB"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet CosmosDB.

  1. 1. Jämförelse av NoSQL-databas och SQL-baserad relationsdatabas : En förklarande studie för när NoSQL kan vara att föredra framför en relationsdatabas

    Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Informatik; Högskolan Dalarna/Informatik

    Författare :Jennifer Hedman; Mikael Holmberg; [2019]
    Nyckelord :Firebase Realtime database; CosmosDB; Relational database; comparison;

    Sammanfattning : With the explosive development of the mobile world, web applications and Big Data, new requirements for storage capacity and speed of database systems have arisen. The traditional relational database that has long dominated the marked has received competition because of its lack in speed and scalability. LÄS MER