Sökning: "Council of European Union"

Visar resultat 1 - 5 av 221 uppsatser innehållade orden Council of European Union.

 1. 1. THE EU – A POSITIVE OR NEGATIVE INFLUENCE ON DEMOCRACY IN HUNGARY? - An analysis on how the EU has affected the democracy in Hungary

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Felicia Jansson; [2022-02-03]
  Nyckelord :Democratic backsliding; EU; European Commission; European Parliament; Council of European Union; Democracy promotion;

  Sammanfattning : Since Viktor Orbán became prime minister of Hungary in 2010 he has hollowed out the Hungarian Democracy step by step and given himself more influence. Hungary became a member of the EU in 2004, so this has been happening while being a member of the EU, so the question is – what kind of influence does the EU have over the democracy in member states? That is the research question for this thesis, and it has the aim to analyze how the European Commission, European Parliament, and The Council of the European Union have affected the development of democracy in Hungary in the years 2015 – 2021. LÄS MER

 2. 2. EVER CLOSER FOREST POLICY? A qualitative document study on European Integration

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Simon Fredriksson; [2021-02-11]
  Nyckelord :Forest Policy; European Integration; Integration Theory;

  Sammanfattning : This thesis work examines integration in the EU on forest policy, aiming to understand what drives the integration process on the area. The study is centred on analysing the differences between the first and second forestry strategy and on how Council of the European Union and the European Parliament relate to these. LÄS MER

 3. 3. Anställningsskydd vid en verksamhetsövergång med flera förvärvare

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Anton Borna; [2021]
  Nyckelord :Anställningsskydd; verksamhetsförvärv; övergång av verksamhet; överlåtelsedirektivet; arbetstagarskydd; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Arbetstagarskyddet om verksamhetsöverlåtelser regleras i lag (1982:80) om anställningsskydd (LAS) och lag (1976:589) om medbestämmande i arbetslivet (MBL). Den svenska reglerna har inte alltid sett ut som dom gör nu och växt fram ur ljuset av Europeiska unionen (EU) och av Rådets direktiv 2001/23/EG av den 12 mars 2001 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om skydd för arbetstagares rättigheter vid överlåtelser av företag, verksamheter eller delar av företag eller verksamheter. LÄS MER

 4. 4. Skatterådgivarens Informationsplikt : En proportionell begränsning av etableringsfriheten?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Linnéa Janrik; [2021]
  Nyckelord :Informationsplikt; DAC-6; DAC6;

  Sammanfattning : The growing digitalization of the world’s economy and the further integration of the EU:s internal market, combined with aggressive tax schemes becoming more and more sophisticated, has caused a growing need for unionwide effort to prevent aggressive tax-panning practises. The Council Directive (EU) 208/822 often referred to as DAC-6 is but the latest step in the European Union’s ongoing work to fulfil that need. LÄS MER

 5. 5. Kan rättsstatsprincipen i EU skyddas genom de nationella domstolarnas granskning? - En analys av EU-domstolens dom i L och P och betydelsen av unionens gemensamma värden för den europeiska arresteringsordern

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Agnes Baude; [2021]
  Nyckelord :EU-rätt; rättsstatsprincipen; rättsstat; ömsesidigt förtroende; ömsesidigt erkännande; straffrättsligt samarbete; europeisk arresteringsorder; horisontell dialog; EU Law; Rule of Law; Mutual trust; Mutual recognition; Judicial cooperation in criminal matters; European arrest warrant; horizontal dialogue; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The rule of law backsliding in some EU Member States through deficiencies in the judiciary has led to a crisis impacting several dimensions of the European cooperation. Respect for the rule of law is a fundamental value for the Union and thus a pre-condition for accession to the Union according to Article 49 TEU. LÄS MER