Sökning: "Council of law"

Visar resultat 1 - 5 av 634 uppsatser innehållade orden Council of law.

 1. 1. Perceptions of sexual violence: A discourse analysis of documents from the Peace and Security Council of the African Union 2010-2020

  Master-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Freya Melin-Higgins; [2021]
  Nyckelord :Sexual violence; conflict-related sexual violence; African Union; Peace and Security Council; discourse analysis; feminist power theory; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This thesis dives into the issue of conflict-related sexual violence through the empirical case of the African Union and its Peace and Security Council (PSC), aiming at understanding how conflict-related sexual violence is constructed within the PSC between 2010-2020. Applying a feminist power theory and through a discourse analysis, the thesis asks four open-ended questions regarding: conflicts, perpetrators, victims and solutions to the materials consisting of meeting documents from the PSC. LÄS MER

 2. 2. Advokaten och professionsansvaret

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Louise Frigård; [2021]
  Nyckelord :Skadeståndsrätt; professionsansvar; advokaters skadeståndsansvar; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Inom de flesta branscherna finns det professionella rådgivare. Inom juridiken är advokaterna de främsta juridiska rådgivarna. Förväntningarna när någon vänder sig till en advokat är att rådgivningen ska vara utifrån gällande rätt och av god kvalité. Advokater har vissa skyldighet enligt Advokatsamfundets vägledande råd. LÄS MER

 3. 3. USA:s flerfaldiga politik i Israel-Palestinakonflikten - En analys av USA:s utrikespolitik i Israel-Palestinakonflikten 2000–2020

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Farah Abbas; [2021]
  Nyckelord :USA:s utrikespolitik; Israel-Palestinakonflikten; USA:s agerande; Fredsför-handlingar; Säkerhetsrådet; offensiv realism; idealism. Keywords: the United States Foreign Policy; Israeli-Palestinian Conflict; U.S. act-ing; Peace plan; Security Council; offensive realism; idealism.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Mot bakgrund av USA:s viktiga roll i världspolitiken och speciellt i Mellanöstern och dess konflikter är uppsatsens syfte att undersöka USA:s flerfaldiga politik rörande Israel-Palestinakonflikten mellan 2000–2020. Syftet uppnås genom att besvara frågorna om hur USA har agerat i förhållande till konflikten mellan 2000–2020, vilka motiveringar USA har för sitt agerande samt hur USA:s politik kring konflikten kan förstås. LÄS MER

 4. 4. Misstänkt, ung och inlåst – en kritisk granskning av de nya häktningsreglerna för barn med hänsyn till kraven i internationella konventioner

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Dennis Lavesson; [2021]
  Nyckelord :straffrätt; häktning; tidsgränser; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Det svenska häktningsinstitutet har under decennier återkommande fått kritik från internationella konventionskommittéer. Den mest framträdande kritiken Sverige fått vidkännas har kommit från Europarådets kommitté för förhindrande av tortyr, Förenta nationernas kommitté mot tortyr och FN:s kommitté för barnets rättigheter. LÄS MER

 5. 5. Rapporteringspliktiga arrangemang - Får den enskilde vägra lämna uppgifter utan risk för sanktion?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Alexander Tale; [2021]
  Nyckelord :rapporteringspliktiga arrangemang; EU; DAC; DAC-6. skatt; beskattningsrätt; skatterätt; direkt beskattning; administrativt samarbete; mänskliga rättigheter; Law and Political Science;

  Sammanfattning : År 2018 antog EU ett ändringsdirektiv vad gäller obligatoriskt automatiskt utbyte av upplysningar i fråga om beskattning, benämnt ”DAC 6”, med vilket ett regelverk om rapporteringspliktiga gränsöverskridande arrangemang införs. Genom detta ändringsdirektiv ålades medlemsstaterna att införa regler med vilka skatterådgivare, och i vissa fall skattebetalare, förpliktas att till behörig myndighet rapportera vissa skatteupplägg som uppvisar någon av de i ändringsdirektivet uppräknade egenskaper som utgör en indikator på en potentiell risk för skatteflykt. LÄS MER