Sökning: "Coworking"

Visar resultat 1 - 5 av 56 uppsatser innehållade ordet Coworking.

 1. 1. Coworking och mervärdesskatt - Lokalupplåtelse eller tjänst?

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Jonathan Svitzer; [2021-01-28]
  Nyckelord :Moms; Mervärdesskatt; Coworking; Fastighetsmoms; Fastighetsundantag; Fastighetsupplåtelse; Lokalupplåtelse; Huvudsaklighetsprincipen; Delningsprincipen;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att analysera om tillhandahållandet av coworking-lokaler, så som det definieras av Fastighetsägarna, är en tjänst som omfattas av eller är undantagen från skatteplikt för mervärdesskatt. Skatterättsnämnden lämnade olika besked avseende frågan under 2011 respektive 2019. LÄS MER

 2. 2. Konsekvenser i Pandemins spår - Har efterfrågan på kontorslokaler förändrats?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Gustav Ingvaldsson; [2021]
  Nyckelord :Efterfrågan; Marknadsanalys; Kontor; Covid-19; 4Q-modellen; Global kris; Urban ekonomi; Fastighetsvärdering; Coworking; Hemarbete; Demand; Market Analysis; Office Space; 4-Quadrant Model; Global Crisis; Urban Economics; Real Estate Valuation; Remote Work; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Since the outbreak of the pandemic early 2020, the world has experienced disruptive change in many of its foundations. Privileges as free movement, the freedom of assembly and simply being able to go to the movies have been replaced by strict local and national policies, limiting humans and companies. LÄS MER

 3. 3. The proliferation of coworking spaces in Vietnam’s transitional urban economy – moving towards adaptation or resistance?

  Master-uppsats, Lunds universitet/Centrum för öst- och sydöstasienstudier

  Författare :Caroline Müller-Runte; [2021]
  Nyckelord :Vietnam; Coworking Spaces; Urban Economy; Transitional Vacuum; Sense of Place; Placelessness; Adaptation; Resistance; Social Sciences;

  Sammanfattning : Situated in Vietnam’s transitional vacuum in its urban cores Hanoi and Ho Chi Minh City, this study is rooted in the aim to understand the emerging variants of coworking spaces currently proliferating across the country. This aim is realized by conducting a multiple case study and semi-structured interviews with nine founders, community managers and users of coworking spaces from heterogeneous backgrounds. LÄS MER

 4. 4. Ett spektrum av tillhörighet : Hur upplever coworkingmedlemmar tillhörighet?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för arbetshälsovetenskap och psykologi

  Författare :Emelie Henriksson; Johan Mikaelyan; [2021]
  Nyckelord :Affiliation; Coworking Space; Teleworking; Workplace Solutions; Group Cohesion; Tillhörighet; Coworking-space; Distansarbete; Arbetsplatslösning; Gruppsammanhållning;

  Sammanfattning : Distansarbete har blivit allt vanligare och många väljer att nyttja ett coworkingspace som arbetsplatslösning i stället för att arbeta från hemmet. Coworking-spacesskiljer sig markant från traditionella arbetsplatser eftersom de delas av flera olikaorganisationer och individerna som nyttjar arbetsplatsen arbetar tillsammans medmänniskor som inte är organisatoriska kollegor. LÄS MER

 5. 5. Boendekoncept baserat på eddan ”människan är människans största glädje” : En fallstudie – hur ska ett nytt bostadsområde i Åre utformas för att tilltala generationen 55+?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för ekoteknik- och hållbart byggande

  Författare :Carolina Wiklund; [2021]
  Nyckelord :Urban planning; property development; generations; retirement homes; forms of living; relocation chain; neighbourhood effects; social sustainability; Samhällsplanering; fastighetsutveckling; generationer; seniorbostäder; boendeformer; flyttkedja; grannskapseffekter; social hållbarhet;

  Sammanfattning : Samhällsplanering är en stor fråga med många olika perspektiv. I Agenda 2030 beskrivs två mål som är direkt applicerbara på samhällsplanering. Mål 3 innebär att alla människor, oavsett ålder ska ha förutsättningar för att leva ett gott liv med gott välbefinnande där mötet med andra människor är en viktig faktor. LÄS MER