Sökning: "Criminogenic needs"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Criminogenic needs.

 1. 1. Sexualbrottsdömdas upplevelse och behandlares bedömning av förändring inom kriminogena behovsområden efter behandling : En studie av Kriminalvårdens riskreducerande behandlingsprogram för sexualbrottsdömda, Relations- och samlevnadsprogrammet (ROS)

  Magister-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Stina Lindegren; [2019]
  Nyckelord :Sexual offender; Treatment; Criminogenic needs; Locus of control; Attachment styles; Hypersexual disorder; Therapist rating; Sexualbrott; Behandling; Kriminogena behov; Känsla av kontroll; Relationsstilar; Hypersexuell störning; Behandlarskattning;

  Sammanfattning : The aim of this study was to test whether criminogenic needs change over the course of a cognitive-behavioural sexual offender-specific treatment programme (ROS) within a group of adult, incarcerated or on probation, male sexual offenders in Sweden. To measure criminogenic needs 25 offenders completed Locus of Control of Behaviour Scale (LCB), 26 Hypersexuality Behavior Inventory-19 (HBI-19) and 25 respectively 27 completed Relationship Scale Questionnare (RSQ), 2-factor. LÄS MER

 2. 2. SITUATIONAL CRIMINOGENIC EXPOSURE DURING ADOLESCENCE – A STUDY OF THE RELATIONSHIP BETWEEN SITUATIONAL CRIMINOGENIC FEATURES AND OFFENDING AND VICTIMIZATION

  Master-uppsats, Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Alexander Engström; [2015]
  Nyckelord :Adolescents; criminogenic exposure; Lifestyle-Routine Activities Theory; offending; situations; space-time budget; victimization;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka sambandet mellan kriminalitet, viktimisering och exponering för kriminogena situationer. Självrapporterad data samlades in vid tre tillfällen från 525 Malmöungdomar, varav 320 uppfyllde studiens inkluderingskriterier. LÄS MER

 3. 3. Kärnan i förändring. : En litteraturöversikt avseende ungdomar i behandling.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Elias Sheikh; [2011]
  Nyckelord :Kriminogena behov; icke-specifika faktorer; specifika faktorer; riskfaktorer; be-handlingsallians; ungdomar; behandling; antisocialt beteende;

  Sammanfattning : Det finns betydande svårigheter i att urskilja vad det är som gör att en behandling fungerar. Behandlingsutfallet påverkas av olika faktorer och beroende på vilken infallsvinkel behandlingen har, antas olika angreppssätt. LÄS MER