Sökning: "Cristian Camilo Velásquez"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Cristian Camilo Velásquez.

  1. 1. Är Corporate Social Responsibility ett renhårigt koncept? En studie om CSR, HR och organisatorisk rättvisa

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

    Författare :Olof Lindmark; Cristian Camilo Velásquez; [2017-02-28]
    Nyckelord :Corporate Social Responsibility CSR ; Organizational Justice; Human Resources HR ; Human Resources Management HRM ;

    Sammanfattning : Purpose: This thesis first intention is to understand the concept of Corporate Social Responsibility (CSR) from an organizational justice perspective, understanding how companies who work with CSR is strategically planned in relation to the companies’ co-workers. The second intention is to understand the relationship between CSR and HR in the participating companies. LÄS MER