Sökning: "Critical care nurse"

Visar resultat 1 - 5 av 201 uppsatser innehållade orden Critical care nurse.

 1. 1. Faktorer av betydelse för handläggning av sepsis på akutmottagning -En litteraturöversikt med kvantitativ ansats

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Alice Johansson; Ebba Hjelmstam; [2023]
  Nyckelord :Kompetens; Sepsis; Sjuksköterska.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sepsis är ett livshotande tillstånd med hög mortalitet. Upptäckten av tillståndet kompliceras av att kroppens reaktion mot den bakomliggande infektionen börjar innan kliniska symtom uppkommer vilket försvårar identifiering. LÄS MER

 2. 2. Intensivvårdssjuksköterskans upplevelse av barriärer och möjligheter för tidig mobilisering av en patient inom intensivvården : En integrativ litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Elin Repits Åberg; Kajsa Andrén; [2023]
  Nyckelord :Early mobilisation; Critical Care; Barriers; Facilitators; Nurses; Literature review; Tidig mobilisering; Intensivvård; Barriärer; Möjligheter; Sjuksköterskor; Litteraturöversikt;

  Sammanfattning : En intensivvårdsavdelning är en miljö med mycket teknologi där fokus ofta ligger på livräddande behandling av mycket svårt sjuka patienter. Intensivvårdssjuksköterskan har inte endast ansvar om den medicinska behandling som ordineras utan förväntas även vara den som inleder och ser till att patienten mobiliseras. LÄS MER

 3. 3. Faktorer till att föräldrar söker till akutmottagning för barn som inte har ett tidskritiskt tillstånd : En systematisk och integrerad litteraturstudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Therese Bruhn; Louise Nordahl; [2023]
  Nyckelord :emergency department; non-time critical; parents; pediatric; systematic integrated review; akutmottagning; icke tidskritiskt; föräldrar; sökorsaker; pediatrik; systematisk integrativ litteraturstudie;

  Sammanfattning : En akutmottagning har till uppdrag att ta hand om personer som drabbas av sjukdom eller olycksfall som är allvarligt eller tidskritiskt. Akutmottagningen är olika alla andra verksamheter på sjukhuset då det inte finns en gräns för antalet patienter. LÄS MER

 4. 4. Intensivvårdssjuksköterskans erfarenheter av smärtbedömning hos den icke-verbala intensivvårdspatienten - En systematisk integrativ litteraturstudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Adela Behluli; Arijeta Lecaj Behluli; [2023]
  Nyckelord :Intensive care nurse; experiences; pain assessment; non-verbal intensive care patients; pain; Intensivvårdssjuksköterska; erfarenheter; smärtbedömning; icke-verbala intensivvårdspatienter; smärta.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Smärta är vanligt förekommande bland icke-verbala intensivvårdspatienter och beror på bakomliggande sjukdomar och behandlingar som de erhåller. Smärtbedömning hos icke-verbala patienter är en utmaning för intensivvårdssjuksköterskan på grund av den icke-verbala patientens oförmåga att uttrycka sig verbalt. LÄS MER

 5. 5. Operationssjuksköterskans upplevelse av operatörens följsamhet till direktiv gällande hygien under ortopedkirurgi : En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Hanna Lahti; Rebecka Bergström; [2023]
  Nyckelord :Compliance; Hygiene; Intraoperative; Nursing; Operating Room Nurse; Surgeon; Surgical Nurse; Följsamhet; Hygien; Intraoperativ; Omvårdnad; Operationssjuksköterska; Operatör;

  Sammanfattning : Bakgrund: Postoperativ sårinfektion är en av de vanligaste vårdrelaterade infektionerna i Sverige och kostar samhället enorma summor varje år. Operationer på rörelseapparaten är förutom mindre kirurgiska ingrepp den vanligaste operationskategorin inom sluten vård. LÄS MER