Sökning: "Critical care nurse"

Visar resultat 1 - 5 av 163 uppsatser innehållade orden Critical care nurse.

 1. 1. Intensivvårdssjuksköterskors erfarenheter av att tolka smärta hos sederade respiratorvårdade patienter : En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Anna Maijanen; Beatrice Söderqvist; [2022]
  Nyckelord :Critical care nurse; intensive care unit; pain; ventilator; responsibility; assessment; Intensivvårdssjuksköterska; intensivvård; smärta; respirator; ansvar; bedömning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Mekanisk respiratorbehandling är en den mest använda kortsiktiga livsuppehållande interventionen och den vanligaste behandlingsformen inom intensivvården och syftar till att understödja och stötta andningssvikt. Smärta är en vanlig upplevelse hos patienter som vårdas inom intensivvårdsavdelen och som behandlas med mekanisk ventilation, inte bara för själva respiratorbehandlingen utan även för de undersökningar och behandlingar som pågår samtidigt. LÄS MER

 2. 2. Patienters möte med sjuksköterskestudenter : En beskrivande systematisk litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Katrin Alzebary; Alva Prawitz; [2022]
  Nyckelord :Communication; Nursing; Participation; Patient’s experience; Suffering.; Delaktighet; Kommunikation; Lidande; Omvårdnad; Patientupplevelse.;

  Sammanfattning : Bakgrund: För att bli sjuksköterska krävs en treårig utbildning på högskola med patientmöten som sjuksköterskestudent. Sjuksköterskestudenter har enligt forskning visat oro kring sin kompetens i vårdandet samt en ökad känslighet i jämförelse med legitimerade sjuksköterskor. LÄS MER

 3. 3. Föräldrars upplevelse av anknytning till ett prematurt barn som vårdas på neonatalavdelning.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Ida Mattsson; Isabelle Kalliomaa; [2022]
  Nyckelord :Premature; neonatal; attachment; family; Prematur; neonatal; anknytning; familj;

  Sammanfattning : Background: Having a premature baby is a big change for the family. The baby needs medical care in the NICU for an indefinite period of time and the baby´s unstable health can cause the confinement to be very long.  Physical contact between parent and child is critical in building a healthy attachment. LÄS MER

 4. 4. Intensivvårdsdelirium - ett vanligt fenomen som ofta hamnar i skymundan : En kvalitativ studie med deduktiv ansats

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Elin Jonsson; Rebecca Olsson; [2022]
  Nyckelord :Content analysis; Delirium; Experiences; Intensive care; Intensive care nurse; Delirium; Erfarenhet; Innehållsanalys; Intensivvård; Intensivvårdssjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige drabbas omkring 80 procent av alla patienter som vårdas på en intensivvårdsavdelning av intensivvårdsdelirium. Patienterna utsätts för flertalet negativa faktorer som kan utlösa intensivvårdsdelirium. Forskning visar på att intensivvårdsdelirium skapar ett lidande hos patienten. LÄS MER

 5. 5. Erfarenheter av att handleda operationssjuksköterskor in i yrket : En kritisk incident teknikstudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Henrik Andersson; Oscar Kempe; [2022]
  Nyckelord :Experience; Mentoring; Operating room nurse; Nurse specialist; Time; Erfarenheter; Handledning; Operationssjuksköterska; Specialistsjuksköterskestudenter; Tid;

  Sammanfattning : Bakgrund: Operationssjuksköterskan har ansvar för patientsäkerheten och aseptiken på operationssalen. Långa operationsköer och brist på operationssjuksköterskor gör att behovet av operationssjuksköterskor och handledare är stort. LÄS MER