Sökning: "Cultural Competence refugees Cultural competence at HVB homes Social work"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Cultural Competence refugees Cultural competence at HVB homes Social work.

  1. 1. A research study on cultural competence at HVB homes in Sweden.

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

    Författare :Sanna Nilsson; [2019]
    Nyckelord :Integration; Cultural Competence refugees Cultural competence at HVB homes Social work; integration mångfald ensamkommande personal social kompetens;

    Sammanfattning : In autumn 2015 the largest refugee crisis occurred in Europe since world war two (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB 2018). Sweden experienced a migrant flow from various countries because of wars and conflicts in the world (Swedish migration agency, 2016). LÄS MER