Sökning: "Cultural Exchange"

Visar resultat 1 - 5 av 169 uppsatser innehållade orden Cultural Exchange.

 1. 1. Cultural encounters and cheap labor: An investigation of the Danish au pair scheme

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Violeta Ligraien Yanez Hidalgo; [2019]
  Nyckelord :Domestic labor; Au pair; Philippines; Denmark; Labor migration;

  Sammanfattning : The present paper interrogates the Danish au pair scheme’s legitimacy as a cultural exchange program. The paper will introduce the theory of a segmented labor market and situate the au pair scheme within an empirical context of a global demand for migrant domestic labor. LÄS MER

 2. 2. Ready or not, here they come! : En deduktiv studie om utbytesstudenternas betydelse för destinationen Kalmar

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Linda Arvidsson; Amanda Gran; Matilda Sjöberg; [2019]
  Nyckelord :Exchange students; ERASMUS; Economy; Culture; Marketing; Kalmar; Utbytesstudenter; ERASMUS; Ekonomi; Kultur; Marknadsföring; Kalmar;

  Sammanfattning : Utbytesstudenter har i tidigare studier identifierats som ett betydelsefullt segment inom ungdomsturismen, däremot har många destinationer inte tagit tillvara på de fördelar denna grupp för med sig. Denna studie undersökte vilka fördelar Kalmars utbytesstudenter förde med sig till staden. LÄS MER

 3. 3. Skönlitteraturens demokratifrämjande funktioner

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Lönnaeus Jens; [2019]
  Nyckelord :democracy; demokrati; skönlitteratur; literature; grundskolan; högstadiet;

  Sammanfattning : In this overview I examine the democracy promoting functions in reading literature in a multicultural classroom. Based on theories in scientific articles by various theorists and Martha C. LÄS MER

 4. 4. Från norr till söder : En kvalitativ studie om projektdeltagares upplevelser av utbytet vid ett internationellt projekt

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Amelie Håkansson; Josefin la Fleur; [2018]
  Nyckelord :International projects; postcolonialism; indigenization; glocalization; Internationella projekt; postkolonialism; indigenisering; glokalisering;

  Sammanfattning : The aim of this study was to understand how project participants in a project between a Western country and an Africa country experience the exchange of knowledge and experiences. The study was conducted through qualitative semi-structured interviews with a hermeneutic approach. LÄS MER

 5. 5. Unga vuxnas uppfattningar och upplevda ansvar om turismens miljöpåverkan

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Turismvetenskap

  Författare :Angelica Nilsson; Malin Öhman Lundin; [2018]
  Nyckelord :Experienced responsibility compared to behaviour; Tourism; Environmental Responsibility; Behaviour; Motivation; upplevt ansvar jämfört med beteende; turism; miljöansvar; beteende; motivation;

  Sammanfattning : Turismindustrin är en bransch som allt mer ökar och bidrar till en mycket positiv utveckling i form av arbetstillfällen, kulturutbyte och många andra positiva aspekter. Men då det även bidrar till negativ inverkan på jordens miljö, som hotas av förstöras av det ökade resandet, måste branschen ta sitt ansvar och gå mot en mer hållbar framtid som också värnar om miljön. LÄS MER