Sökning: "Cultural clashes"

Visar resultat 1 - 5 av 55 uppsatser innehållade orden Cultural clashes.

 1. 1. Cultural Impacts on the Managing of Knowledge Sharing Processes : A Qualitative Study of Swedish Banks in Shanghai, China

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Sofia Öhman; [2019]
  Nyckelord :Knowledge sharing; Cultural diversity within companies; Cross-cultural management; Cultural clashes; Cultural understanding; Kunskapsöverföring; Multikulturella företag; Styrning av multikulturella företag; Kulturella konflikter; Kulturell förståelse;

  Sammanfattning : The globalization of economies and the technology development have both increased opportunities to businesses as well as challenges. Multicultural workforces and other values in the market compared with the home market lead to complexity in the management control when a business establishes abroad. LÄS MER

 2. 2. Social Workers on Child Protection, in Conflict with Community Norms and Values : A Case Study of a Community Based-Organisation in Malawi

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Tawonga Sichone; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The study focused on highlighting challenges faced by social workers in child protection, the similarities, and differences in child protection values between the two parties and how social workers are perceived. This was with the problem that social workers face difficulties or clashes with the local community and specifically on cultural and traditional elements, although some surprising factors emerged as the study progressed. LÄS MER

 3. 3. Nyckeln till skolframgång för nyanlända elever. : En kvalitativ intervjustudie om inkludering i samhällkunskapsundervisningen ur ett interkulturellt perspektiv.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/HLK, Ämnesforskning

  Författare :Leunora Asllani; [2019]
  Nyckelord :Inclusion; social studies didactic; newly arrived pupils; intercultural perspective; social studies teacher.; Inkludering; samhällkunskapsdidaktik; nyanlända elever; interkulturellt perspektiv; samhällskunskapslärare;

  Sammanfattning : Syftet med föregående undersökning är att öka kunskapen om hur samhällskunskapslärare inkluderar nyanlända elever i undervisningen samt vilka utmaningar som finns i arbetet med detta. Genom en kvalitativ forskningsintervju med fem grundskollärare i årskurs 4–6 har data samlats in och kategoriserats utifrån tre teman som är följande: Betydande faktorer för inkluderingsprocessen, didaktiskt förhållningssätt och läroplan samt vikten av nyanlända elevers tidigare bakgrund och erfarenheter. LÄS MER

 4. 4. Co-located and Distributed Teams in Software Development Projects : An evaluation of differences in terms of soft factors, performance and cost efficiency in co-located and distributed teams

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi

  Författare :Sejla Manjusak; [2019]
  Nyckelord :Co-located teams; distributed teams; offshoring;

  Sammanfattning : Background It is evident that due to the globalization, offshoring and cross-national collaboration has become a natural evolution for many companies which have created the virtual world. The virtual world has many advantages, but when this is put into practice it turns out that there are also some disadvantages that affect the teams that are working with different sites. LÄS MER

 5. 5. Född i Sverige med invandrarföräldrar - Vem är jag? : En kvalitativ studie av unga svenskfödda män med Mellanösternbakgrund och deras uppfattning av identitet samt upplevelse av etnisk stereotypisering.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Rim El-Ghariri; Soma Serray; [2019]
  Nyckelord :culture; identity; ethnicity; stereotypes; kultur; identitet; etnicitet; stereotypisering;

  Sammanfattning : Forskning har visat att andra generationens invandrare kan uppleva identitetsförvirring som följd av oklar etnisk tillhörighet. Syftet med föreliggande studie var att undersöka hur unga vuxna män med invandrarbakgrund (Mellanöstern) uppfattade att leva med sin egen dubbelidentitet/två kulturer och om männen upplevde fördomar baserat på deras utseende. LÄS MER