Sökning: "Curator role"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden Curator role.

 1. 1. Samverkan gällande barn och unga - Exemplet Bloton Öppenvård

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Ida Glasberg; [2019]
  Nyckelord :Collaboration; curator; private outpatient care; system theory; role theory; child perspective children s perspective.; Samverkan; Kurator; Privat Öppenvård; Systemteori; Rollteori; Barnperspektiv barnets perspektiv;

  Sammanfattning : The aim of the study is to analyze the understanding of how curators at Bloton Open Care look at collaboration with actors linked to their work. A qualitative method was used and the data was based on semi-structured interviews with six curators from Bloton Open Care and additionally one of the managers. LÄS MER

 2. 2. ”För till sist så är det så att kunskapen är viktig, om du ska göra ett bra resultat” : En professionsstudie av intendentens självbild och yrkesroll i museiinstitutionens omvandling

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för ABM och digitala kulturer

  Författare :Mimmi Sjö; Henette Wester; [2018]
  Nyckelord :ALM; Museology; Museum studies; New museology; Curator; Curator role; Malmö Museer; Statens museer för världskultur; Profession Theory; Thomas Brante; Rolf Torstendahl Nyckelord: ABM; Museologi; Ny museologi; Intendent; Intendentroll; Professionsteori; Rolf Torstendahl; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : The role of the museum within society today is significantly different from how it used to be. The last five decades have seen an increase in focus on pedagogy, accessibility and outreaching activities within the museums, and it has had an effect on both how the museum is viewed from the public eye, as well as how the work within the organisations is carried out, by the increasing amount of different museum professionals. LÄS MER

 3. 3. Mellan raderna träder utställaren fram : En diskursanalytisk studie av Fotografiskas semiotiska och narrativa identitetsskapande i det digitala rummet

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Svenska

  Författare :Alexander Nordin; [2017]
  Nyckelord :Fotografiska; Fine art photography; Marketing; Corporate branding; Web sites; Social Semiotic discourse analysis; Discourse analysis; Close reading; Core values; Semiotic resources; Narrative resources; Text types; Fotografiska; Fotokonst; Marknadsföring; Varumärkesidentitet; Webbplats; Socioemiotisk diskursanalys; Diskursanalys; Närläsning; Kärnvärden; Semiotiska resurser; Narrativa resurser; Texttyper;

  Sammanfattning : Den här studien undersöker hur webbplatsen kan användas i syfte att förmedla en varumärkesidentitet hos företag inom kultursektorn. Fotografiska, en privat konsthall för samtida fotokonst, belägen i Stockholm, publicerar på sin webbplats texter om varje utställning som konsthallen arrangerar. LÄS MER

 4. 4. Visualising the Invisible

  Master-uppsats, Konstfack/Grafisk design & illustration

  Författare :Rui do Rosário Ribeiro; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Visualising the Insivible is a project whose final materialization reflects upon our connection with information and how it can immediately affect the way we view the world beyond and around us. Throughout my research and the development of this project, several “meta-words” relevant to this project had to be considered: respect, dignity, integrity and information accuracy, thus redefining a challenge within a challenge and, more concretely, the need to contemplate upon a topic of our time that happens to influence politics and society alike, locally, but with a global effect and long term impact. LÄS MER

 5. 5. Att lära genom tiden : En analys av Kalmar läns museums tidsresor och dess pedagogiska värde utifrån Gagnés nine events of instruction

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Kim Ebenhart; [2016]
  Nyckelord :Historia; tidsresor; rollspel; upplevelsebaserat lärande;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to examine the educational value of time travel role-play organized by Kalmar läns museum and how the method relates to the current curriculum Lgr11. This is done by examining the method using Gagné´s events of instruction and applying two theories represented by Vygotskij and Dewey. LÄS MER